Fitjar Mekaniske Verkstad. Foto: FMV

Arbeidstilsynet er ikkje nøgd med dokumentasjonen Fitjar Mekaniske har sendt etter at tilsynet avdekka omfattande brot på arbeidsmiljølova. 

Det var i november i fjor at arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn hos Fitjar Mekaniske. Verftet på Fitjar fekk ei rekkje pålegg etter omfattande lovbrot når det arbeidsmiljøet.

Fitjar Mekaniske har no svart på pålegga og gjort greie for tiltaka dei har sete i verk.

– Risikoen ikkje ivareteken

Sjølv om fem av dei sju påleggspunkta er oppfylt, er Arbeidstilsynet ikkje nøgd med svaret.

– Ut i frå kartlegginga og risikovurderinga som er framlagt kan me ikkje sjå at risiko for arbeidstakarane sin helse og tryggleik er ivareteken, skriv tilsynet.

– Me kan heller ikkje sjå at det er føreslått nye tiltak, sjølv om det er skildra at risikovurderande tiltak bør iverksetjast så snart det er praktisk og økonomisk mogleg.

Manglande risikovurdering for arbeidsutstyr

Dei peikar framleis på ei rekkje manglar når det gjeld rutinar for bruk av arbeidsutstyr, samt risikovurdering knytt til kjemisk helsefare.

Når det gjeld arbeidsutstyr finn Arbeidstilsynet at verftet i litan grad skildrar korleis utstyr skal nyttast.

– Me kan eksemplifisere dette ved risiko ved bruk av vinkelsliper. Det framgår at den vert nytta over heile verftet, men det vert ikkje skrive noko om den vert nytta til ein spesiell operasjon eller på ein type materiale.

Arbeidstilsynet peikar på at det skal utarbeidast skriftleg instruks for arbeidet når det medfører særleg fare for liv og helse.

– Det framgår ikkje kva personskade som kan oppstå. Det framgår heller ikkje kva vern som er naudsynt på dei forskjellige maskinane for å unngå kontakt med bevegelege delar. Har maskinar naudstopp når det er naudsynt? Fungerer denne?, spør tilsynet.

Risiko for arbeid med kjemikaliar

Når det gjeld kjemisk helsefare skriv tilsynet at det var eksponering for sveiserøyk og manglande målingar av arbeidsatmosfæren som var årsaka til reaksjonane.

Heller ikkje her er Arbeidstilsynet nøgd med svaret frå FMV.

– Det fremgår ikkje opplysninger om risiko knyttet til desse arbeidsoppgavene.

– Den innsendte kartlegginga omfattar ikkje oversikt over kor arbeid med kjemikaliane føregår. Det er heller ikkje nemnd målingar i arbeidsatmosfæren som grunnlag for vurderingar, skriv tilsynet.

Tilsynet har gitt FVM ny frist til 1. februar 2019 for å svare på pålegga.