Etter lenge å ha vert urolig over den økonomiske styringa og situasjonen i helse og omsorgssituasjonen i Fitjar kommune, valgte Fitjar Frp å stille følgende syv spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtet som var den 17. november, Sigurd Andre Maraas i dette leserinnlegget.

Med følgende innledning:

Fitjar Frp er uroa over situasjonen i helse og omsorgssektoren i Fitjar kommune, både når det gjeld manglende økonomistyring, budsjettkontroll og det faktum at kommunen lyser ut en hundre prosent stilling og en 30 prosent stilling som hjelpepleier, for så å sende ut brev til søkerne om at kommunen allikevel ikke skal ansette noen, av økonomiske årsaker.

Slik vi ser det er det ikke kontroll på økonomien i helse og omsorgssektoren i Fitjar kommune.

Våre spørsmål til ordføreren er:

1. Er ordføreren uroet over denne situasjonen?

2. Er det vurdert tiltak på leder siden for å få bedre kontroll på situasjonen?

3. Hvilket møte fant sted 13.11.2010, der det ble bestemt at det ikke skulle ansettes nytt personell?

4. Hvem vedtok dette?

5. Hva mener ordføreren dette gjør med Fitjar kommune sin troverdighet på dette området?

6. Er det slik at siden ingen ble ansatt så er det forlite personell på jobb, eller blir det brukt ekstra vakter for å få nok personell på jobb?

7. Bør ikke kommunestyret informeres i slike situasjoner?

Svar fra ordfører Harald Rydland, på Frp sine spørsmål i møtet:

”Før det vert svara på spørsmåla er det rett å få fram at det vart tilsett folk i tretti prosent stillinga, men ikkje i 100 prosent stillinga.”

1. Som ordfører meiner eg ikkje me kan seia at økonomien er ute av kontroll på avdelingane for helse og omsorg i Fitjar kommune. Når ein ser avvika i forhold til storleiken på budsjettet og kor vanskelig det kan vera å butsjettera på dette området, kan eg ikkje sjå at det er noko stor dramatikk i dette. Det som gjev grunn til ei viss uro, er at me ikkje har reservar til å dekka inn overskridingar. Vidare ser det ut for at Fitjar kommune brukar mykje meir ressursar på helse og omsorg enn kommunar som er naturleg å samanlikna seg med. Det er avgjerande at me finn ut kva som er årsaka til dette og evt. Kan gjera naudsynte endringar.

2. Det er ikkje vurdert tiltak på leiarsida på bakgrunn av det Frp spør om. Etter svaret eg har gjeve på føregåande spørsmål meiner eg det ikkje er aktuelt å vurdera konsekvensar på leiarsida.

3. Avgjerda om at det ikkje skulle tilsetjast personell i dei utlyste stillingane vart teke på eit internt møte i administrasjonen.

4. Så langt eg kjenner til var det rådmannen og pleie- og omsorgssjefen som sto bak denne avgjerda.

5. Å oppmoda folk til å søkja på utlyste stillingar, for så å lata vera å tilsetja er ikkje heldig. Likevel er det ikkje noko formelt i vegen for å gjera dette. Bakgrunnen for at administrasjonen valde å gjera dette, var nye opplysningar som kom fram i budsjettarbeidet, om at ein måtte sjå på ressursbruket i pleie og omsorgsektoren med eit kritisk blikk. Som ordfører meiner eg difor det,- med tanke på kommuneøkonomien-, var ansvarleg av rådmannen å lata vera å tilsetja på dette tidspunkt.

6. Eg tek for gitt at leiarane på avdelingane til ei kvar tid syt for at det er tilstrekkeleg med personell på vakt for at brukarane skal få dei tenestene dei har krav på, og at dei tilsette vert brukt på ein optimal måte i forhold til dette.

7. Saka som me her snakkar om, meiner eg ligg innafor fullmaktene til administrasjonen og ikkje treng leggjast fram for kommunestyret. Likevel kand et vera naturleg at utvalet for oppvekst og omsorg i nokre tilfeller kan verta orienterte om slike saker.

Me i Fitjar Frp, vil fortsette arbeidet med å prøve å bedre den økonomiske situasjonen i Fitjar, å få mest mulig utav de resurser som er tilrådighet.

Hilsen Fitjar Frp,

ved Sigurd Andre Maraas.