Ordførarkandidat Agnar Aarskog (Ap) har sendt oss eit lesarbrev du kan lese nedanfor. Foto: FP-arkiv/HCH

Dei aller viktigaste sakene for Fitjar Arbeidarparti dei neste 4 åra

Det stundar mot val og Fitjar Arbeidarparti har laga nytt program. Me har prioritert nokre saker som me vil peika på som dei aller viktigaste dei komande åra.

Nytt helsesenter
Fitjar Arbeidarparti vil arbeida for å samla alle helsetenestene i eit nytt Helsesenter. Senteret skal innehalda legar, helsesøster, jordmor, ergoterapeut og fysioterapeutar.  Sentral plassering i Fitjar og gje innbyggjarane våre gode og framtidsretta tenester.

Kommunestruktur
Fitjar Arbeidarparti vil arbeida for at Fitjar kommune også i framtida skal vera eigen kommune! Dersom ei eventuell kommunesamanslåing vil medføra  betre tenester for innbyggjarane, ynskjer me å tilrå innbyggjarane i Fitjar å seia ja til kommunesamanslåing i ei folkerøysting!

Eldreomsorg
Fitjar Arbeidarparti vil at våre eldre skal kunna bu heime så lenge som mogleg, men dersom dei ynskjer eller treng ein sjukeheimplass så skal dei få det. Målet med eldreomsorga må vera at ein får bu heime så lenge som mogleg ved hjelp av m.a. gode fysioterapeut- og ergoterapeuttenester.  Me må derfor få på plass fast ergoterapeutteneste i kommunen, dette  kombinert med korttidsplassar på sjukeheimen.

Friviljugheit  
Fitjar Arbeidarparti vil arbeida  for at frivillige lag og organisasjonar skal ha gode vilkår med m.a. kommunalt tilskot, samt at me har godt vedlikehald på idretts- og kulturanlegg i kommunen.

Skulen
Fitjar Arbeidarparti vil ta vare på grendaskulane me har i dag, me vil arbeida  for gode arbeidsvilkår for både lærarar og elevar. Me ynskjer at elevane skal få best mogleg undervisning og at resultata til avgangselevane skal verta endå betre gjennom m.a. å styrka etterutdanninga for lærarane.

Di stemme til Fitjar Arbeidarparti vil sikra at Fitjar kommune også i framtida vert ein god stad å bu og leva!
Ha eit godt val!

Med venleg helsing

Agnar Aarskog
Ordførarkandidat