Olaug Haugen. Arkivfoto: Harald Johan Sandvik

Rådmann Olaug Haugen meiner koronakrisa har medført ekstraordinært mykje arbeid for leiinga i Fitjar kommune, og ønskjer å kompensera dei øvste leiarane.

Administrasjonen i Fitjar kommune har nyleg fatta eit vedtak om å betale til saman 100.000 kroner til tre av dei øvste leiarane i kommunen og fem andre leiarar på mellomleiarnivå.

– For strategisk leiing og nokre enkeltleiarar i tenestene har krisa medført ekstraordinært mykje arbeid på dag, kveld og helg som rådmannen meiner må kompenserast i noko grad gjennom ein eingongskompensasjon, opplyser Fitjar-rådmann Olaug Haugen til Stord24.

– Har måtta bruke fritid til jobb

Ho grunngir løyvinga med at desse leiarane ikkje får overtidstillegg på lik linje med vanlege tilsette i Fitjar kommune.

– Desse leiarane har ikkje tilgang til annan økonomisk kompensasjon for å måtte bruke fritid til jobb, i motsetning til andre tilsette, som får betalt for kvar time dei arbeider, samt eventuelt overtids- og vakttillegg.

Rådmannen opplyser at vedtaket er diskutert med hovudtillitsvalde i Fitjar kommune.

Haugen ønskjer ikkje å svare på kor mykje pengar som er løyvt til dei ulike leiarane, men etter det Stord24 kjenner til, skal dei øvste leiarane som blir kompensert få utbetalt 20.000 kroner kvar, og nokre få mellomleiarar vil få 5000 kroner.

Rådmannen er ikkje ein av dei som blir kompensert.

Fitjar-ordførar Harald Rydland. Foto: Ingrid Hovstad

Skal orientere politikarane

Ekstraløyvinga har ikkje blitt godkjent av politikarane. Fitjar-ordførar Harald Rydland seier han ikkje ser noko problem med vedtaket.

– Dette er ikkje ei politisk sak. Eg skal orientera formannskapet på onsdag, men dette ligg under rådmannen sitt ansvar. Det er ho som har personalansvaret i kommunen, seier Rydland, som seier han ikkje ønskjer å leggje opp til nokon politisk diskusjon om saka.

– Kva tenkjer du om at administrasjonen løyver pengar til seg sjølv utan politisk godkjenning?

– Nei, det vil eg ikkje ha noko meining om. Dette må ein sjå i samband med koronapandemien, som har ført til ein masse ekstraarbeid og heilt spesielle utfordringar for mange i kommunen. Dette er ikkje del av eit vanleg lønsoppgjer, seier ordføraren.

Har ikkje vurdert liknande ordning i Stord

Rådmann i Stord kommune, Magnus Mjør, seier til Stord24 at dei ikkje har vurdert noko liknande kompensasjonsordning for toppleiinga i Stord.

– Det er klart at det har blitt ein del ekstraarbeid på ein del folk hos oss. Fleire av dei er blitt kompensert for arbeid utover det normale med ekstra fridagar.

– Det ligg i leiaravtala at ein har sju ekstra fridagar for arbeid utover det normale. Å gi nokon ekstra kompensasjon til leiarane utover dette har me rett og slett ikkje vurdert, seier Mjør.

– Stiller meg undrande

Leiar i Fagforbundet Stord/Fitjar, Asbjørg Hovland Verpelstad, reagerer på kva signaleffekt det gir når leiarar løyver ekstra pengar til seg sjølv.

– Umiddelbart stiller eg meg undrande til denne prioriteringa. Det er mange som har hatt veldig mange store ekstrabelastningar og større arbeidstyngde i denne perioden. Det har sikkert også leiinga hatt, men det gjeld òg veldig mange andre. Eg tenkjer at dette får ein berre notere og hugse når prioriteringar skal gjerast seinare, seier Verpelstad.

Ho stiller spørsmål til kva signaleffekt kompensasjonen til leiarane gir til helsearbeidarane i kommunen som har vore tettast på koronapandemien.

– Koronasituasjonen har vist oss litt kva yrkesgrupper som har dei mest kritiske funksjonane, kven me er mest avhengige av og kven som må stille på jobb uansett. Så eg synest innsatsen til folka på golvet som går på jobb og utset seg for smitte dagleg bør vertsetjast meir enn det som har blitt gjort fram til no.