Måndag 12. september er det kyrkjeval.

Me har fått fylgjande melding frå kyrkjeverge Harald Johan Sandvik:
«Det er kyrkjeval på mandag, og me kan alle røysta i den krinsen me bur i. Kyrkjevalet er lagt til dei same bygningane som kommunestyrevalet, og har dei same opningstidene. Det er val til sokneråd, der det skal veljast 8 faste representantar og 5 vararepresentantar. Samtidig er det val til bispedømeråd, der dei valde representantane også er med i kyrkjemøtet. Dersom nokon ynskjer å få lister på førehand, vil me finna begge listene i info-stativet i våpenhuset i kyrkja på søndag etter gudstenesta.På soknerådslista finn me informasjon om korleis me eventuelt kan retta den. Hugs at lista til bispedømerådet er sett opp alfabetisk. Der må me prioritera med nummer dei kandidatane me røystar på. Dersom me ikkje prioriterer kandidatar, vert lista forkasta. Denne lista kan me ikkje retta på andre måtar. Godt val og god helg!»