Mange har lurt på kva midlane som tidlegare vart brukt til kyrkjelydsprest skal nyttast til no når Nobu er slutta. På møte i Fitjar kyrkjeleg fellesråd i går vedtok ein å utlyse ei 100 % stilling som kantor/kyrkjelydsarbeidar. Det skulle tyde på betre kår for kyrkjemusikken. Illustrasjonsfoto: FP/HCH

I vedtaket heiter det vidare at det vert lagt til grunn at kantoroppgåvene skal utgjera 65 % av stillinga, medan resten kan brukast på oppgåver innan konfirmantarbeid, anna ungdomsarbeid, trusopplæring, diakoni med vidare. Heile stillinga skal lønast som kantor.

Delegert til arbeidsutvalet
Arbeidsutvalet får fullmakt til å førebu tilsetjingsprosessen med utlysing, intervju og anna som måtte høyra til.  Dersom det skulle vera trong for det, kan utvalet knyta til seg kompetente personar som kan hjelpa til i prosessen.  Tilsetjinga skal gjennomførast av fellesrådet.

Prestestillinga skal styrkast
Fellesrådet skal i løpet av våren 2015 arbeida vidare med og utgreia ei sak om korleis prestetenesta i Fitjar kyrkjelyd kan styrkast.

-Me vil i dette arbeidet sjå på bruk av eigne fondsmidlar, ubrukte lønsmidlar og eit eventuelt samarbeid med prosten, nabosokn eller andre aktørar. Saka skal leggjast fram for fellesrådet i juni 2015, heiter det til slutt i vedtaket.