Arkivfoto: Selevik skule.

Barnehagen i Dåfjorden ynskjer ikkje lenger å driva SFO i Dåfjorden.

Dåfjorden barnehage har varsla Fitjar kommune om at dei ikkje lenger ynskjer å driva SFO-ordninga i Dåfjorden. Dermed er det 12 ungar som ikkje veit kor dei skal gå på SFO til hausten.

Dåfjorden barnehage har stått for SFO-tilbodet i krinsen i fleire år, no må kommunen finna nytt tilbod. I utvalsmøte for oppvekst og omsorg i dag orienterte etatssjef for oppvekst- og kultur, John Karsten Raunholm, om saka.

– Når me i haust sa at me ville oppretthalda skuletilbodet i Selevik, er SFO ein svært viktig del av dette, sa representant Vigdis Røen Leirvik

Leiar i utvalet Grete Marit Veka Maraas, støtta Røen Leirvik i dette.

– SFO-ordninga må vera i Dåfjorden, ein kan ikkje måtte frakta ungane til SFO andre stadar i kommunen.

Etatssjefen jobbar no med utgreiingsarbeid, der ein vurderer eit tilbod i kommunal regi ved Selevik skule frå hausten 19.

Framlegg om organisering og kostnadar kjem saman med revidert budsjett i juni.