Ein av våre lesarar har stilt spørsmål om kva den nye merkinga langs fv. 75 tyder.

Han skriv: Tidlegare var det innsvinging av den hvite linjen ved Engevik og Tislevoll, men den er tatt vekk og er erstatta med stipla linje. Vil det seie at det no er vikeplikt for biler frå E&T?

På same bilde på motsett side, er det ikkje stipling forbi ein utkøyrsel. Har en vikeplikt der når en kommer motsatt veg?

Ved Fitjar laks-krysset, krysset mot Dalen og på Vestbøstad, svingar dei kvite strekane inn. Er her vikeplikt?
Og når den kvite snøen kjem, og dei kvite strekane blir borte, forsvinn vikeplikten då?

Eller gjeld den helt andre ytterlegheit: vikeplikt fra høgre, alltid og alle vegar? Eller må ein vite kor mange som nyttar sidevegen?

Burde det stått skilt som opphever all vikeplikt fra høgre?

Ved Reino. Foto: Ole Haukeland.

Vestbostad

Ved Vestbøstad. Foto: Ole Haukeland

Vis varsemd
Fitjarposten har lagt fram spørsmåla frå lensmann Svein Lunde, som igjen har konsultert ekspert på vegmerking. 

Og her er svaret:

– I utgangspunktet er stipling gjennom krysset eit signal om at dette er ei utkøyrsel der trafikk ut frå denne vegen vil ha vikeplikt, høgreregelen gjeld ikkje. Der linja ikkje kryssar er det høgreregelen som gjeld.

Dette var teorien, så til praksis:
Det er utan tvil få trafikantar som kjenner denne regelen. Frå tid til annan går det òg føre seg openberr feilmerking. I slike kryss er det såleis viktig at alle ferdast med stor varsemd, at ingen køyrer blindt på vegmerking, men køyrer slik at me unngår uhell.