Konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft. Foto: Haakon Nordvik.

Haugaland Kraft kuttar rekninga til kundane med 30 millionar, skriv selskapet i ei pressemelding i dag.

– I lys av den krevjande situasjonen som heile samfunnet vårt no opplever, ønsker vi å ta del i den felles dugnaden, seier konsernsjef Olav Linga.

Haugaland Kraft reduserer derfor rekninga for alle straum- og breibandskundar med totalt 30 millionar kroner, fordelt på månadene mars, april og mai 2020. Dette gjeld for både
privatpersonar og bedrifter.

– Som ein av dei største arbeidsplassane i regionen er vi bevisst vårt ansvar i denne vanskelege tida, uttaler Linga.

For ein kunde som har både straum og breiband frå Haugaland Kraft, utgjer reduksjonen rundt 750 kroner i løpet av disse tre månadene. For ein kunde som har anten straum eller breiband hos selskapet, utgjer reduksjonen høvesvis 150 og 600 kroner i denne perioden. Prisreduksjonen blir synleg for kundane frå og med mars-fakturaen, som blir sendt ut i april.

– Samtidig som vi reduserer rekninga til kundane med totalt 30 millionar kroner i løpet av dei neste tre månadene, strekkjer vi oss langt for å imøtekoma kundar som har betalingsutfordringar, seier Linga.

Haugaland Kraft tilbyr både betalingsutsetjingar og oppdeling av faktura. Som følgje av koronakrisa har dei allereie utvida høvet til å utsetja betalinga frå 14 til 31 dagar etter forfall. Dette er noko kundane kan gjera sjølve via Min side på heimesidene til Haugaland Kraft. Selskapet vil vurdera vidare tiltak overfor kundane viss situasjonen skulle bli langvarig.

Omtrent ein tredel av straumrekninga består av skattar og avgifter til staten. Haugaland Kraft håper at myndigheitene no vil letta på nokre av disse avgiftene for at straumkundane skal få ein noko enklare kvardag i ei utfordrande tid.

– Krisa har allereie fått umiddelbare konsekvensar for regionen vår. Næringslivet opplever lågare aktivitet, og krisetiltaka for å avgrensa smitte i samfunnet endrer måten vi lever på. Vi lever i ein robust region, og saman skal vi komma oss gjennom denne krisa, avsluttar Linga.