– Valfridom, meir tid og fleksibilitet er kjerna i KrF sin familiepolitikk, seier KrF sin førstekandidat i Hordaland, Laila Dåvøy.

Blir det regjeringsskifte ved valet i haust vil KrF gjennomføre fleire endringar som nettopp aukar valfridomen, tida og fleksibiliteten.

Fleksiperm
Partiet tek til orde for å  innføre ein ny, fleksibel foreldrepermisjon. – Vi vil utvide permisjonstida med 12 veker til totalt 16 månader, seier Dåvøy. KrF vil også at familien skal kunne ta ut dei siste 14 vekene når det passar best for dei – innan barnet fyller 10 år. Den einaste avgrensinga er at 10 veker av den totale permisjonstida er øyremerka far og 10 veker øyremerka mor. 

– Er det realistisk å få til?
– Ja! Kostnaden ved å innføre 16 månaders foreldrepermisjon er omlag 2,1 milliardar kroner. Til samanlikning kosta det 2,87 milliardar kroner å innføre kontantstøtta med heilårsverknad i 1999, fortel KrF sin førstekandidat.

Ordninga liknar delvis den dei har i Sverige. Der er også den totale permisjonstida 16 månader.

Kontantstøtte
Kampen om kontantstøtta var ein valvinnar og ei kjernesak for KrF i 1997, då partiet oppnådde heile 13.7%. Dåvøy er optimistisk foran valet i haust og lovar ei auke av kontantstøtta. – Kontantstøtta handla om foreldrerett, valfridom og tid. No står vi overfor eit val der ho kan bli fjerna, eller eventuelt auka dersom KrF får gjennomslag. Valfridomen må bli meir reell, seier Laila Dåvøy. KrF vil auke kontantstøtta til 5000,- for eittåringane og 4000,- for toåringane.

Innvendingane har særleg vore i høve til integrering, men her ønskjer partiet eigne målretta tiltak som til dømes gratis kjernetid. – Vi kan ikkje fjerne ei heil ordning pga utfordringar for ei mindre gruppe. Då må vi heller møte desse utfordringane med konkrete tiltak, seier stortingsrepresentanten.

 Betre SF
– I staden for å bruke store ressursar på ein heildagsskule, der fleire timar blir obligatoriske, ønskjer KrF å styrkje SFO-tilbodet. Med eit godt SFO-tilbod tek vi i vare foreldra sin valfridom og fleksibilitet, samstundes som vi hindrar ein situasjon der motivasjonen går ned pga endå fleire obligatoriske skuletimar, sier Laila Dåvøy . KrF har elles engasjert seg spesielt i spørsmålet om heildagsskule og har lansert sida www.heldagsskolen.no