Me venter nok alle i spenning på kva lister som stiller til kommunevalet til hausten på Fitjar. Men kven stiller eigentleg lister på Fitjar, og når er dei klare?

Medan nesten alle listene er klare på Stord, kunne ein førre veke lese om Fitjar Høgre som utsette sitt nominasjonsmøte i tre veker. Å finna den nye Wenche Tislevoll er ingen enkel jobb.

Arbeiderpartiet

Agnar Aarskog gjev seg i Fitjar politikken etter 3 tiår. Arkivbilete Fitjarposten

Arbeiderpartiet har ogso hatt ein stor jobb med å finna ny listetopp i Fitjar. Agnar Aarskog har etter snart 3 tiår i Fitjarpolitikken bestemd seg for å gje seg, heller ikkje han er enkel å erstatta.

-Me nærmar oss ferdige, og håpar å ha namna klare innan veka er omme, fortel leiar i Fitjar AP, Terje Aleksandersen. Han ynskjer ikkje å røpa kven den potensielle førstekandidaten er enno.

Framstegspartiet

I framstegspartiet jobbar nominasjonsnemnda på, men etter litt andre reglar enn dei andre partia.

-For å kunna bli nominert til ei kommuneliste i Frp må ein ha vore betalande medlem i partiet i tre månadar, fortel leiar i Fitjar FrP, Sigurd André Maraas.

Sigurd André Maraas. Foto: Fitjarposten

Maraas som har vore på 1. plassen til Fitjar FrP sidan 2007 fortel at han enno er i tenkjeboksen om han vil fortsetja på topp. Han seier at nominasjonsnemnda jobbar godt, men at dei ikkje har noko mål om å bli ferdige med lista før uti mars.

-Kvalitet tek tid, uttalar Maraas.

 

Senterpartiet

Senterpartiet fortel at dei mange av dei som stod på lista for 4 år sidan ynskjer å stå på nytt, men med rokkeringar på rekkefølgja.

-Me har hatt eit førebuande møte med medlemmane våre for å få innspel til folk me kan spørja om å stå på lista vår. Me har ikkje eit problem med å få nok namn på lista, og me nærmar oss ein førstekandidat. Det vanskelegaste er å få folk i frå alle krinsane, fortel Gro Rydland, leiar i Fitjar senterparti.

Kristeleg Folkeparti

Kristeleg folkeparti har hatt ei hektisk år sentralt, noko dei merkar ogso på lokalt nivå.

-Det stoppar litt opp når det skjer slike store ting sentralt, men listearbeidet går på fram. Sist eg snakka med nominasjonsnemnda var dei positive, og eg trur dette vert ei bra liste, fortel leiar i Fitjar KrF, Bård Inge Sørfonn.

Dagfinn Brekke(t.v), her med Harald Rydland. Foto: Heidi Eikremsvik/Stord24

-Me har ikkje bestemt dato for nominasjonsmøte heilt enno, men det vert nok tidleg i mars, fortel Sørfonn. Han innrømmer at han ikkje har heilt oversikt over om det er store utskiftingar på lista, eller om nemnda har funne ein førstekandidat.

Eg veit Dagfinn Brekke(2 periodar i kommunestyre journ.mld.) gjev seg, seier Sørfonn. Han sender oss vidare til leiar i nominasjonsnemnda Torunn Aarskog for meir informasjon. Det lykkast diverre ikkje journalisten å nå Aarskog.

Sosialistisk Venstreparti og Venstre

For fire år sidan stilte Sosialistisk Venstreparti liste på Fitjar. Kontoret til Hordaland SV kan fortelja oss at dei har ingen lista klar per no, men dei jobbar med å få ei på plass til valet.

Venstre prøvde å stilla lista på Fitjar ved kommunevalet i 2015 utan hell, men Geir Angeltveit, 1.nestleiar i Hordaland Venstre, fortel at dei prøver på nytt til årets val.

-Me har fått eit par namn på blokka, men me leitar enno etter fleire som vil vera med å bidra i Fitjar Venstre. Politikken må dei bestemma seg for lokalt, men me kan bidra med det organisatoriske til dei som føler kallet.