Prosessen går sin gang, og til kommunestyremøtet torsdag låg det føre ein rapport på vel 120 sider som skildrar no-situasjonen i kommunane og set opp oversikt over korleis ulike kommunesamanslåingar vil sjå ut talmessig. Bilete: Fitjar har det flottaste kommunevåpenet i Sunnhordland. Foto: Harald Johan Sandvik.

Ordførar Wenche Tislevoll sa at planen var at dette møtet skulle vera eit arbeidsmøte der kommunereform skulle debatterast. Så kom det så mange saker i tillegg at debatten måtte avgrensast. Saka kjem opp att på neste kommunestyremøte 17. juni. Det er ein del møteaktivitet mellom kommunane, og frå Fitjar er ordføraren, Agnar Aarskog og Harald Rydland med. 

Etatsleiarane fekk ordet, og assisterande rådmann Andreas Moe Larsen, skulesjef John Karsten Raunholm, helse- og sosialsjef Anne Berit Hovstad Johansen, kultursjef Bente Bjelland og leiar for plan og miljø Torger Steien informerte om sine vurderingar av å halda fram som eigen kommune dersom  økonomiske føresetnader er som i dag. Det er kalla 0-alternativet. 

Rådmann Atle Tornes runda av den delen: Interkommunalt samarbeid  må i så fall halda fram, ellers er 0-alternativet borte. Framtida er krevjande økonomisk, med minkande barnetal, stadig endra føresetnader og inntekter frå Staten og aukande krav frå innbyggjarane. Me kan styra noko sjølv ved å 1) auka inntekter, 2) ta ned tenesteproduksjonen eller 3) bruka ostehøvel-prinsippet. Men då er spørsmålet: Har me nok ost??

Mange engasjerte seg i debatten, og Harald Rydland, KrF, synte til prosessen så langt og sakna konklusjonar. Han etterlyste konkrete framlegg til framtidig kommunekart. Me må seia kva me vil! Målet er at innbyggjarane i Fitjar skal få levert gode tenester i eit godt lokalsamfunn. No kan me vera første kommunen som gjer vedtak. Han kom med følgjande framlegg:

«Kommunestyret vil våren 2106 ta endeleg stilling til om Fitjar kan halda fram som eigen kommune, eller velja å gå inn i ein ny og større kommune i Sunnhordland.

For å ha eit godt grunnlag for vedtaket i 2016, ynskjer kommunestyret snarast å gå i samtale med Austevoll, Bømlo, Stord og Tysnes for å finna ut om me saman eventuelt kan etablera ein ny kommune. Målet for arbeidet må vera å finna fram til den løysinga som innbyggjarane i Fitjar vil vera best tent med.

Kommunestyret ber om at formannskapet på neste kommunestyremøte legg fram eit mandat som kommunen sine representantar kan arbeida etter.»

Sigurd Andre Maraas, Frp, meinte at no må ein sparka ballen fortare. No har me tørrprata møte etter møte utan å koma lengre. Lars Ove Rimmereid, Sp, var samd, og sa at partia fekk setja seg saman og samlast om framlegget frå KrF. Harald Rydland; KrF, la til at det er viktig at den største kommunen ikkje har leiartrøya. Fitjar kan ta ein rolle no.

Det vart gruppemøte, og etter nokre avklarande innlegg gjekk ein til røysting: 

H, Sp, Frp og KrF samla seg om Harald Rydland, KrF, sitt framlegg, som då fekk 14 røyster.  Ap sine 3 representantar røysta imot.