Alle 6. klassingane på Rimbareid skule får i vinter tilbod om eit nytt og spennande opplegg: Kode B.

Kode B er ein del av trusopplæringa på Fitjar og vil denne vinteren vere eit prøveprosjekt for alle 2000-modellane som går på Rimbareid skule. Det er kyrkjelydspedagog Silje H. F. Fyllingen som har ansvar for kode B på Fitjar, og me har fått fylgjande pressemelding frå ho om opplegget:

Kode B ­– forteljingar frå Bibelen
I Fitjar kyrkjelyd kan 11–12-åringene no få vere med og gjere eit djupdykk i Bibelen. Me inviterer i denne omgong, alle 6 klassingane på Rimbareid skule, til å delta på eit heilt nytt opplegg rundt velkjende og mindre kjende bibelforteljingar. Målet er å vekkje leseglede, nysgjerrigheit og undring over mangfalde i Bibelen. Hos oss skjer det i løpet av fem innhaldsrike samlingar i januar og februar. Dette året vert eit prøveår der me berre inviterer ein skule. Men frå og med neste januar vert dette eit tilbod for alle 11/ 12 åringane i Fitjar kyrkjelyd.

Ein ny suksess?
LysVaken og Tårnagenthelg har på kort tid blitt suksess over heile landet. Her på Fitjar har tårnagenthelga vore ein suksess i fleire år, medan Lys vaken satsar me på å starte opp med første helga i advent 2012. No kjem Kode B, som skal gjere det mogeleg for kyrkjelyden å fylgje opp kontakten med 11–12-åringene frå LysVaken og samstundes gje dei betre kjennskap til Bibelens bodskap. (Det vert lagt inn nokre aktivitetar i LysVaken-opplegget som inviterer borna til å vere med vidare på Kode B. )

Boka over alle bøker
Borna får, i dag, ei stor og samansett religiøs påverknad. Gjennom skulen får barna innføring i alle religionar, og i media er okkulte fenomen i vinden som aldri før. Det fører til at mange born er nokså forvirra. Buddha, Allah, Muhammed, gjenferd, klarsynte, tarotkort, Gud og Jesus vert ”putta i same gryte”. Kva er kristen tru og kva er noko anna? Det er derfor viktigare enn nokon gong at borna vert kjend med Bibelen og bodskapen der.

Innhald og tidsplan
Kode B går over fire samlingar, og borna avsluttar opplegget med å være med på gudsteneste første søndag i februar (Såmannssøndagen).

I Fitjar kyrkjelyd er samlingane i 2012 på disse dagane:
1. samling: Fredag 13 januar kl. 1330- 1530
2. samling: Fredag 20 januar kl. 1330- 1530
3. samling: Fredag 27 januar kl. 1330- 1530
4. samling: Fredag 04 februar kl. 1330- 1530
5. samling: Delta på gudstjeneste søndag 5. februar

Opplegget har ein gjennomgangsfigur som heter Benjamin. Det er en ung gut som søker seg jobb som sekretær hjå Jesus sine læresveinar. Vi møter han i filmane og i reisebrev der han fortel bibelhistorier. Samlingane vil ta opp desse tema: Kva er Bibelen? Historia om skapinga og Babels tårn Den store redningsplanen Bli kjend med Jesus! Det handlar om vanlige menneske. Bli kjend med læresveinane. I tillegg vil det i kvar samling vere førebuing til gudstenesta 5. februar. Velkommen til alle 11–12-åringene på Rimbareid skule! Kode B i vår kyrkjelyd: Kontakt kyrkjelydspedagog Silje Fyllingen for påmelding innan tysdag 10. januar, på e- post: sify@fitjar.kommune.no eller tlf: 45611480.