Kyrkjeverje og kantor Jan Overweg. Arkivfoto: Kjetil Rydland.

Kantor Jan Overweg går inn som vikar for Harald Rydland som kyrkjeverje i Fitjar.

Det skriv soknerådsleiar Sigrid Fangel i ei pressemelding.

– I samband med at kyrkjeverje Harald Rydland skal inn i vervet som ordførar i Fitjar, har soknerådet brukt den siste tida på å finna ei god løysing for vikariat på kyrkjekontoret dei neste fire åra, skriv Sigrid Fangel.

Kyrkjeverja er dagleg leiar og har ansvar for den delen av kyrkja si verksemd som går på økonomi, personal, administrasjon, drift av bygningar og gravplass, samt andre forvaltningsoppgåver. Til no har stillinga som kyrkjeverje i Fitjar vore på 50 %.

– Soknerådet har no komme fram til ei ordning som vil sikra ei god drift av kyrkja i Fitjar dei neste fire åra, skriv Fangel.

– Jan Overweg har 65% stilling som kantor i Fitjar. Reglane i arbeidsmiljølova seier at ein som har deltidsstilling har rett til å få auka opp stillinga si dersom det vert ledig stilling i verksemda og vedkommande er kvalifisert for oppgåvene som ligg til stillinga, skriv Fange vidare.

Det er og teke inn lova at ei slik løysing ikkje må føra til vanskar for verksemda.  Jan Overweg har hatt ynskje om å få auka opp til full stilling i Fitjar, og soknerådet meiner at kvalifikasjonane er på plass.  Difor tek Jan Overweg til som kyrkjeverje i Fitjar i 35 % av stillinga si.

– Kyrkja i Fitjar treng adminstrativ kapasitet på minst same nivå som tidlegare.  Difor vil det nye soknerådet få på plass ei ordning som gjer at ein kan få inn meir hjelp til administrative oppgåver på kyrkjekontoret så snart som råd, skriv soknerådsleiaren til slutt.