Formannskapet har sett ned ei gruppe som skal jobbe for eit seniorsenter i Fitjar.

I gruppa finn me Paul Lillenes, Askel Ytrenes, Ellinor Bergesen og Vigdis Aarre Olsen. Tiltaket er knytt opp imot samhandlingsreforma og er meint å bidra til å betre livskvaliteten til eldre fitjarfolk. 

Gruppa sitt mandat er i første omgang å finne høvelege lokalitetar for senteret pluss at dei skal kome med ein kalkyle over kostnadene for etablering og drift av eit slikt senter. 

Dei har allereie sett for seg at eit uinnreidd lokale på 85 kvadratmeter over Biblioteket kan vere eit høveleg lokale. Fitjar Kultur- og Idrettsbygg er eit hus som er samlande for bygda. I tillegg finn ein både bibliotek, treningssenter og fysioterapaut her.

Med omsyn til finansieringa har FItjar formannskap allereie sett inn 250 000 kroner på konto til dette føremålet, og Ellinor Bergesen er i gang med å setje opp ei lang liste på kor det går an å søkje om midlar i denne samanhengen.

– Kva ønskjer de så å bruke lokalet til?

– Me ønskjer å gje tilbod som gjer eldre meir aktive. Ikkje berre fysisk, men òg mentalt. Så me har snakka om alt i frå seniordans til senior-universitet, seier gruppa.

Men det er her dei ønskjer innspel frå bygdefolket.

Så har du idear om kva for aktivitetar som bør få plass i eit slikt lokale, kan du ta kontakt med Askel Ytrenes på
tlf. 924 41 932.