Formannskapet hadde ingen endringframlegg til godtgjerslereglementet.

Formannskapet hadde ingen framlegg til endringar på reglement for godtgjersle til folkevalde.

Fitjar kommune skal evaluera godtgjerslereglementet kvart fjerde år, før ny kommunestyreperiode tek til. Administrasjonen har ikkje motteke problemstillingar som knyter seg til gjeldande reglement, og slik ikkje fått innspel på behov for endring. Heller ikkje den politiske strukturen som har vore i valperioden 2015-2019 er foreslått endra, og dermed er reglementet i tråd med den politiske strukturen i komande valperiode.

I Fitjar vert ordføraren si godtgjersle sett til 90% av ein stortingsrepresentant si godtgjersle. Andre folkevalde si godtgjersle vert regulert ut i frå ordføraren si godtgjersle. Stortinget regulerer denne kvart år, og dermed vert Fitjar sin godtgjersler regulert kvart år.

Kort summert opp ser godtgjerslene i Fitjar kommune slik ut:

Varaordførar 8% av ordførar si godtgjersle.

Formannskapet: 5% av ordførar si godtgjersle. Fråvær på meir enn 1/3 av møta gjev reduksjon på 25%, denne går til varamedlem.

Utvalsleiarar(plan og miljø/oppvekst og omsorg): 6% av ordførar si godtgjersle.

Leiar i kontrollutvalet: 4% av ordførar si godtgjersle.

Leiar i eldrerådet, råd for funksjonshemma: 1% av ordførar si godtgjersle.

Medlemer i Utval for plan og miljø og Utval for oppvekst og omsorg får ei godtgjersle på 2,5 % av ordføraren si godtgjersle. Fråvær gjev reduksjon.

Medlemmer i kommunestyret får ei godtgjersle på 1,5 ‰ av ordførar si godtgjersle per møte i kommunestyret. Medlemer i andre kommunale utval får godtgjersle på 1 ‰ av ordføraren si godtgjersle per møte.

Ingen innvendingar

Representant Sigurd Andre Maraas meinte ein burde sjekka opp i om utvalsleiarane var nøgd med godtgjersla i forhold til arbeidsmengda dei har.

– Når me ikkje har fått nokre innvendingar, må me anta at godtgjersla er passande, sa representant Agnar Aarskog.

Formannskapet hadde ingen framlegg til endringar for reglementet. Dei tilrår kommunestyret å vedta «Reglement for godtgjersle til folkevalde», utan endringar.