Styret i Fitjar Idrettslag går inn for at laget kjøper Fitjar treningssenter. Saka vert avgjort på Idrettslaget sitt årsmøte 23. februar.

Noverande eigar, Kari Raunholm, fortel til fitjarposten.no at det er mykje arbeid og ansvar i å driva eit treningssenter åleine, og då Idrettslaget synte interesse for kjøp, vart ho med på ideen.

– Eg føler eg då gir senteret vidare i dei beste hender. Det er heller ikkje uvanleg at idrettslag driv eit treningssenter, og heilt i oppstarten av Fitjar treningssenter var ein òg inne på denne tanken, utan at det vart noko av det den gongen.

Leiar i Fitjar Idrettslag, Elin Siglen, fortel at saka har vore oppe i styret og i undergruppene i laget.

– Styret går inn for kjøpet, og signala me så langt har fått frå «fotfolket» tyder på at det går mot eit fleirtal for saka. Men det er sjølvsagt årsmøtet som avgjer dette, seier ho, og oppmodar dei som har synspunkt på saka å stilla på møtet og fremja meininga si.

Om årsmøtet går inn for kjøpet, kan det verta overtaking rundt 1. juni, men Kari Raunholm vert uansett med på laget ut året. Kanskje vidare og, men det vil verta avklart når ein har bestemt seg for korleis det administrative arbeidet i laget skal organiserast, etter eit eventuelt kjøp.

For Idrettslaget betyr dette at dei kan bruka treningssenteret meir enn før.

– På denne måten kan me til dømes gje alle som er medlemmer i Fitjar Idrettslag ekstra gode tilbod på slik trening. Til dømes kan det vera eit godt alternativt for dei som gjev seg med lagidrett. Dette kan òg føra til auka medlemstal hos oss, vonar Elin Siglen. For høgt medlemstal er viktig når ein skal søkja om midlar i ulike samanhengar, og idrettslagsleiaren trur at ein på denne måten kan få ein positivt gevinst tilbake.

Integrering av nye grupper

I tillegg vil Idrettslaget som eigar av treningssenteret lettare kunne integrere dei som ikkje kan ta del i vanlege aktivitetar.

– Eksempelvis har me lenge ønskt å kunne gje eit tilbod til psykisk utviklingshemma. Det kan truleg realiserast no, seier Siglen, som til slutt fortel at eit kjøp òg kan føre til at det vert aktuelt å tilsetja ein administrativ leiar i Fitjar Idrettslag.

– Fitjar Idrettlag har rundt 750 medlemmer, og det er ikkje mange lag av denne storleiken som ikkje har administrativ leiar. Ei viktig oppgåve for vedkomande vil då bli å styra Fitjar treningssenter.