Både hotell, restaurant og små butikkar kan føre til at Kråko vert ein turistmagnet av dei heilt store, om planforslaget til Johannes Sandvik i Steingard AS går i gjennom.

Det er Plan Vest Bergen, saman med Smedsvig landskapsarkitektur og JK Nielsen Arkitektur som har utarbeidd framlegg til detaljregulering av området. Planframlegget tek utgangspunkt i areal som er avsett til område for administrasjon/næring, service og naust. Målet er å gjere området meir attraktivt for turistar, både for dei som er på dagstur og for dei som vil vere i området over tid.

Sjølv om det er lagt opp til hotell og restaurant, går det fram av planforslaget at ein ikkje satsar på kommersielle ting som badeland og opplevingspark. Ein ønskjer heller ikkje å konkurrere med Fitjar sentrum, men tvert om styrkje Fitjar som handelssentrum. Butikkane i Kråko vert andre typar enn dei som no er i Fitjar sentrum.

Fylkesmannen har kome med ein merknad om at ein ikkje bør opne for omgjering av eit naustområde til utleigehytter. – Me endrar planen etter dette, og forhåpentlegvis blir den då godkjent i Fitjar kommune, sa arealplanleggjar Kristian Eide Jensen til papirutgåva til Sunnhordland i går. Der kan du òg lese meir om denne saka.

Johannes Sandvik har ikkje lyst til å kommentere saka før reguleringsplanen er endeleg godkjent,