Øyvind Halleraker, her på besøk hos kommunestyret i Fitjar. Arkvifoto: Ingrid Hovstad

Meining: Øvyind Halleraker skriv det skjer mykje spennande omkring Hordfast om dagen, sjølv om enkelte forsøker å skapa eit anna bilde.

Av: Øyvind Halleraker, dagleg leiar i Hordfast AS

Nylig la to uavhengige grupper fram resultatet av arbeidet med et konsept for flytebroen, de etter oppdrag fra Statens Vegvesen, har arbeidet med i ett år. Selv om de har arbeidet uavhengig av hverandre kom de fram til samme prinsipielle løsning og redusert kostnad. Løsningen er også kvalitetssikret av Det Norske Veritas.

Nylig la to uavhengige grupper fram resultatet av arbeidet med et konsept for flytebroen, de etter oppdrag fra Statens Vegvesen, har arbeidet med i ett år. Selv om de har arbeidet uavhengig av hverandre kom de fram til samme prinsipielle løsning og redusert kostnad. Løsningen er også kvalitetssikret av Det Norske Veritas.

Statens Vegvesen har gjort en solid jobb med å få kostnadene ned fra 43 mrd og ned imot 30 mrd. (2016 kr) Nær halvparten av kostnaden (14-15 mrd) vil bli betalt av brukerne som får gratis vei etter 15 år, i motsetning til evig og dyr ferjedrift. Bare Halhjem- Sandvikvåg forbindelsen koster nær 600 mill i året å drifte.

Hordfast som prosjekt er et av Norges suverent mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt, og vil derfor bidra med store verdier i nasjonaløkonomien. Hordfast har en netto nytte pr budsjettkrone på 79 øre! Det vil si at Staten tjener 79 øre for hver krone som investeres. Det er unikt i Norsk sammenheng.

Dessuten er Hordfast og Rogfast, Sør-Vestlandets framtidige «Intercity tilbud». Her er som kjent ikke noen jernbane og bo- og arbeidsmarkeder må bindes sammen med vei. En redusert reisetid mellom Stavanger og Bergen fra 4,5 til 2 timer åpner for nye bo- og arbeidsmarkeder og regional utvikling i en sterk eksportretta næringsregion.

Industrien vår er svært interessert i nye markeder og har lansert spennende løsninger for industriell stålproduksjon av pongtonger, brokasser og tårn. Likeledes har aluminiums løsninger blitt lansert av verft som er eksperter på dette. Dette kan bli en viktig del av omstillingsprosessen som industrien vår står overfor og som også kan gi spennende eksport muligheter.

Realiseringen av Hordfast vil redusere Co2 utslipp med opp mot 4. mill. tonn/40 år, basert på de teknologiperspektivene vi ser i dag (ref. Statens Vegvesen og Avinor). Det snakkes mye om batteridrift på ferjer. Utslippsreduksjon på alle transportmidler er jo et mål i seg selv, men ferja sitt fremdriftssystem er uinteressant i et mobilitetsperspektiv.

Ferja mellom Halhjem og Sandvikvåg bruker dessuten i dag 45 minutter, som er 5 minutter mer etter de nye hybridfergene kom i april. Tilsvarende ferjestrekning på vei i framtida er 11 minutter!

Ferjefri E39 er en langsiktig visjon, men Hordfast er reelt og det mest lønnsomme enkeltprosjektet i innspills dokumentet fra SVV til NTP, fordi det bygger sammen 1. mill. mennesker/ 500.000 arbeidsplasser med en dramatisk kortere reisetid!

Regjeringen har gitt full støtte til prosjektet i mange sammenhenger, nå sist av Samferdselsministeren i debatten om hele ferjefri E39. Kommunedelplanen ble vedtatt av KMD i september og reguleringsplanene er godt i gang med en god post på statsbudsjettet som ble vedtatt forleden. Prosjektet er høyt prioritert i Statens Vegvesen idet det ligger betydelige midler inne i Handlingsplanprogrammet 2018-2023 og altså nå sist i statsbudsjettet.

Det nye selskapet Nye Veier AS har oversendt sin liste over prosjekter de ønsker å overta, Hordfast er blant disse. Vi har hatt samtaler med dem. Deres interesse for prosjektet er ikke knyttet til forslaget deres om indre trase, slik enkelte medier har framstilt det. De aksepterer selvsagt at det her foreligger vedtak på trase og hoved løsninger og vil eventuelt ta utgangspunkt i dette.

Dette betyr at Norges to utøvende Statlige organisasjoner for veibygging gjerne vil bygge Hordfast! Det blir en spennende avgjørelse som Samferdselsministeren og Regjeringen vil ta på et senere tidspunkt.

Imellomtiden registrerer vi at vår dyktige samferdselsminister John Georg Dale, stadig kommer med nye og spennende løsninger også for Statens Vegvesen sitt arbeid. Nå sist at det skal åpnes for tidligere involvering og samarbeid med entreprenør bransjen. Dette vi minske forskjellen på Nye Veier og Statens Vegvesen sine arbeidsbetingelser.

Endelig er det fortsatt et meget solid politisk flertall på Stortinget for å realisere Hordfast, dette er uendret og det setter vi stor pris på.