Eit gamalt flott gevir frå Rimbareid.

Hjortejakta starta 10. september, og fleire dyr er allereie felt.

Hjortestamma på Stordøya er aukande, og dei ulike hjortevalda har fått tildelt mange fellingsløyve i år.

Det er kommunane som tildeler løyva på bagrunn av hjortetellingar og søknader frå hjortevalda. I følgje viltforvaltinga er hjortebestanden her på øya estimert til 685 dyr +/- 40 dyr, med ein vinterbestand som utgjer ca 535 +/- 40 dyr (2006). Hjortebestanden er soleis nesten tredobla på ti år.

Tidlegare var minstearealet pr dyr på 1000 dekar. Frå 1. juni kom det ei ny forskrift om at minstearelaet for tildeling av hjorteløyve på Fitjar skal vera 750 dekar pr dyr. Det betyr at for kvart dyr ein skal få fellingsløyve for skal det vera minst 750 dekar godkjend jaktareal. Bakgrunnen for endringa er at det i takt med aukande hjortestamme har blitt gitt mange dispensasjonar.

Overalt i bygda er hjortejakta godt igang, og det er allereie felt fleire dyr. Etter at dyra er felt, flådd og innmat teken ut skal dei henga til modning. I ein garasje på Rimbareid heng det ein flott spissbukk som vart felt i dag tidleg. Rimbareid hjortevald har i år fått tildelt 6 løyve, og dette er det 2 dyret som vart felt her.

Jegar Odd Jarle Tislevoll som har skote dyret for ein av grunneigarane fortel at bukken har ei slaktevekt på 45 kilo. Odd Jarle er ein erfaren, populær og dyktig jegar som i år er inne i sin 10 jaktsesong. Han er treffsikker, og har bakgrunn i konkurranseskyting. Akkurat no har han lagt det flotte konkurransevåpenet, som er så flott at han kallar det eit møbel, på hylla. Det har fått ein liten pause, til fordel for graving, båring, sprenging og jakt. Eg er bonde står det på t-skjorta, og det seier alt ,meinar han. No plukkar han heller fram den enkle «plastikk-børsa» og går ut på jakt når han har lyst og litt tid til overs.

Eg spør Odd Jarle om han opplever at det er mykje meir hjort no enn før? Når han er ute på jakt opplever han det ikkje slik, men meiner at ein ser kanskje meir hjort langs vegane og på innmark no enn tidlegare.

Eg kjenner til at Odd Jarle er ein habil jegar, og vil gjerne skryta av det, men han meiner det berre var flaks at han kom heim med eit dyr i dag. Flaks og flaks… Han veit kvar han skal sjå etter dei, han har sett spora deira og veit kvar dei brukar vera, han er på plass i god tid, og sit der på post og ventar, han tar fram våpen lydlaust medan han ser at dyret er oppteken med å eta, han skyt og han treff der han skal. Alt dette krev erfaring og kunnskap. Men om det kjem dyr akkurat den kvelden eller den morgonen er kanskje flaks. Nokon gonger kjem det dyr etter berre 5 minutt på post, andre tider ventar han kanskje mange timar utan at han ser eit einaste dyr. Og så hender det han ser dei frå bilen på veg heim, køyrer tilbake, tek innersvingen på dei og sit klar med børsa på den andre sida av haugen og møter dei med eit skot når dei kjem.

Det er om kvelden og tidleg på morgonen det er best å jakta, men det hender og han er på jakt på dagtid, først og fremst dersom han skal til fjels for å jakta. Han har fleire år vore med på å jakta ilag med andre i fjellsameiga. Det er litt annleis enn å sitja åleine på post på Rimbareid. Då går dei i flokk og følgje, gjerne på dagtid og med hund til å hjelpa seg å finna dyr. Men Odd Jarle likar godt å jakta åleine. Han likar freden og roen ute i naturen. I starten var spenninga ein viktig motivasjonsfaktor, men etter å ha felt mange dyr er det ikkje spenninga som drar mest, men rett og slett roen og freden.

Så er dyret skote, og det er for såvidt den minste jobben. Dyret må heim, flåast og hengast opp til modning. For å unngå floger heng han ein spesiallaga pose rundt dyret, og så får det henga slik i garasjen i 2 dagar. Etterpå vert det hengande ei vekes tid på kjøla. Skal ein få godt hjortekjøt må ein ha tolmod og la dyret henga lenge før ein deler kjøtet opp og legg det i frysaren. Det er mykje arbeid frå dyret er skote til det ligg i frysaren, gjerne 5-6 timars arbeid. Men her har jegaren hjelp av andre til flåing, partering osv.

For å få ei god hjortestamme skal ein helst skyta unge dyr, og det held Odd Jarle seg til, men bak garasjen viser han oss eit flott gevir til ein bukk på nærare 100 kilo som han skaut for nokre år sidan. Andre plassar fortel han at slike bukkar gjerne har ei slaktevekt på 150 kilo. Det har tidlegare vore eit relativt høgt uttak av eldre dyr og særleg eldre hanndyr. Slik avskyting gjev skeiv kjønns- og aldersfordeling i bestanden, som igjen lett kan påverka tilveksten og kvaliteten på rekruetteringa av kalvar og ungdyr. For å få opp gjennomsnittsalderen til vaksne dyr i bestanden er det ynskjeleg at ein tek ut større andel kalvar og ungdyr enn tidlegare. Og Odd Jarle jaktar sjølvsagt i tråd med viltforvaltinga. «Det er på den måten det kan bli flotte store bukkar på 150 kilo», seier jegaren.

Odd Jarle går på jakt når han vil og syns det passar: «Det beste jaktveret er det når det er fint ver og opplett». Og sjølv om han ikkje er ein morgonfugl går han gjerne på jakt tidleg før sola står opp.

Fortsatt er det mange dyr som skal fellast, men dyra vert meir og meir nervøse og sky utover i jakta. Med mange jegerar ute i terrenget vert dei meir og meir forstyrra og vanskelegar å få tak på dess lengre tida går. Uansett så er jakta over 15. november, så dei dyra som ikkje er felde før den tid går ein trygg vinter i møte berre dei held seg unna biltrafikken. Kvart år vert ca 12 dyr påkøyrde her på øya, dei fleste av desse på Stord.

For å auka kunnskapen om hjorten sitt vandringsmønster og arelabruk har 2 bukkar på Stord blitt merka med GPS-sendar. Desse hjortane kan ein følgja på www.hordahjort.no. Jegerane vert oppmoda om å spara dei GPS-merka dyra, som har tydelege halsband med sendar.

Du kan lesa meir om  hjorteforvaltinga på Miljøstatus, som er ein felles nettportal om miljøtilstanden i Stord og Fitjar: http://www.livskraftig.no/cTheme.aspx?m=732

Eit gamalt flott gevir frå Rimbareid.