Illustrasjonsfoto frå inngangspartiet ved Haugesund sjukehus. Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna.

Helse Fonna ber folk nok ein gong om å vurdere i kva grad besøk er nødvendig. Og at dei som kjem på besøk følgjer reglane.

Det har dei siste to vekene vore høg aktivitet ved fleire av sjukehusa i Helse Fonna, med mange innlagde pasientar, og dermed er det mange som ynskjer å besøkje sine næraste.

Dette har ført til at det somme tider har vore lange køar i visittida, og Helse Fonna minner folk om besøksreglane, blant anna det at det berre skal vere éin besøkjande per pasient

Adm. dir. Olav Klausen fortel at det sit langt inne å stengje sjukehuset for besøk, slik ein gjorde i fjor vår då koronapandemien braut ut. Difor ber han publikum om å vurdere i kva grad besøk er nødvendig. Sjølv om regjeringa no har opna for at folk i større grad kan gå på besøk til kvarandre i private heimar, er det likevel ikkje fritt fram. Dei same reglane gjeld på sjukehusa.

– Ein skal avgrense besøk og talet på kontaktar, og då er det naturleg at dette også gjeld på sjukehuset, seier Klausen. Helse Fonna-direktøren håpar folk – både pasientar og deira pårørande – skjønar kor viktig det er å ta smittevern på alvor, og halde sjukehusa frie for smitte, for at ein skal kunne oppretthalde drifta.

Handlar om tryggleik

Med nødvendig besøk meiner ein besøk til alvorleg og kritisk sjuke pasientar, pasientar i siste fase av livet, pasientar som er innlagt over tid, og der besøk er viktig for behandling og/eller livskvalitet, og besøk til barn og ungdom.

Pasientar som ligg inne i kort tid, gjerne berre eit døgn eller to, eller har mindre alvorlege og avklarte diagnosar, er døme på pasientar som kanskje klarar seg fint utan besøk.

– Dette er ikkje noko vi gjer for å vere vanskelege, men av omsyn til tryggleiken for våre medarbeidarar og pasientar, understrekar Klausen.

Her er dei viktigaste besøksreglane i Helse Fonna:

  • Vurder nøye om besøk er nødvendig. Vi ønsker færrast mogleg besøkande på sjukehuset.
  • Besøkstid er mellom klokka 16.00 og 17.30 alle dagar
  • Det er berre tillate med éin besøkjande per pasient 
  • Er pasienten på einerom, kan besøket vara inntil éin time
  • På fleirsengsrom kan ein berre vere på besøk i opptil ein halv time