Her er gruppeleiar i KrF, Harald Rydland, sine svar på FP sine spørsmål.

Spørsmåla er:

1. Kva ser de på som den viktigaste politiske satsinga i 2013

2. Korleis vurderer de situasjonen innan skule og helse no?

3. Me har fått ein del signal om at det er satsa for lite på kultur? Kva tankar har de om det?

4. Om Fitjar uventa hadde fått 50 millionar ekstra, kva ville de ha brukt dei til ?

Her er Harald Rydland sine svar:

1. KrF meiner det hastar med å få fleire barnehageplassar i Fitjar. Det er foreldre som ynskjer barnehageplass men ikkje får det, trass i at det er oppretta fleire mellombelse plassar både i Fitjarstølane og Bakken.

2. Utfrå dei ressursane Fitjar kommune har til rådvelde, greier me å tilby tenester av høg kvalitet innafor både skule- og helsesektoren. Likevel kunne det vore gjort nokre små grep som ville gjort arbeidsdagen lettare for einskilde i helsesektoren, og gitt auka læringutbytte i skulen.

3. Eit allsidig og rikt kulturliv er avgjerande for å skapa trivsel i Fitjar. Me i KrF vil gjerne at kommunen skal verta enno betre på kultur, ved hjelp av kulturskulen og kyrkja, og gjennom godt samarbeid med alle dei som driv frivillig arbeid innafor kulturlivet i Fitjar.

4. Dersom kommunen over natta fekk 50 millionar kunne me i KrF tenkt oss å bruka dei på m.a. veg mellom Svartasmoget og Sælevik, IKT-utstyr i skulen, kyrkjeorgel, friluftsanlegg i Fitjarfjellet og på Smedholmen, og gymsal i Sælevik. Dersom andre hadde gode idear for bruk av desse pengane ville me sjølvsagt kasta oss på dette så langt som pengane strakk til.