Levande lys høyrer julehøgtida til. Men dei er også ei potensiell brannkjelde.

Det er ikkje utan grunn at første desember er utpeika som brannvarslardagen. Då skal ein byta batteri, for å sikra seg at brannvarslaren verkar som den skal, med julebakst og adventslys i vente. Tida me er inne i, er full av situasjonar som kan utarte seg om ein ikkje passar på. Til dømes juleaftan, når innpakkingspapir og juledekorasjonar med levande lys er å finna på same bord.

For å minna oss om kor viktig det er å passa på og ha orden på varslingsutstyret, har Brann- og redningsetaten den siste tida vist denne filmen på fjernsynet. Etaten oppmodar oss om å sjekka brannvarslaren ein gong i månaden.

Det er også viktig å sjå over brannsløkkingsapparatet med jamne mellomrom. If forsikring opplyser at eit brannsløkkingsapparat skal til kontroll kvart femte år, og inn på service kvart tiande år, ifølgje denne artikkelen.

Desember er den månaden med flest  brannar. Ofte som følgje av levande lys som ikkje blir passa på, eller i samband med matlaging, anten det er smultbrann eller tørrkoking. Men det må ikkje vera slik, berre ein hugsar å passe på.

 

Ingressbilete: Å brenna eit lys inni ein type lykt, minskar faren for at noko kjem i direkte kontakt med flammen. Foto: Arne Vestbøstad