På grunnlag av Fitjar-budsjettet for 2013 som vart vedteke like før jul, har me stilt gruppeleiarane i dei fem partia i Fitjar ein del spørsmål.

Spørsmåla me stilte var desse:

På bakgrunn av det vedtekne budsjettet vil me gjerne vite kva tankar de har om dette:

1. Kva ser de på som den viktigaste politiske satsinga i 2013?

2. Korleis vurderer de situasjonen innan skule og helse no?

3. Me har fått ein del signal om at det er satsa for lite på kultur? Kva tankar har de om det?

4. Om Fitjar uventa hadde fått 50 millionar ekstra, kva ville de ha brukt dei til?

Sidan det er snakk om nettsaker, bad me dei om å svare kort.

Me vil no i fem saker presentere kvar av dei sine svar.