Bjordal og Vik fortel om kjekke og lærerike temadagar om kystgard og kystlynghei. Her frå samlinga på Langøy.

Leiaren av Interesselaget for Fitjarøyane, Bernt-Christian Pettersen, fortel at medlemane i laget er skeptiske og til dels negative til at Fitjarøyane kjem med i ordninga; Utvalde kulturlandskap (UKL):

I går skreiv me om korleis Statsforvaltaren i Vestland tilrår Fitjarøyane som ein ny kandidat til Landbruksdirektoratet, miljødirektoratet og riksantikvaren si ordning; Utvalde kulturlandskap (UKL).

UKL skal ta vare på verdifullt kulturlandskap, og kommunar som er med i ordninga disponerer ein årleg pott som kan løyvast til blant anna vedlikehald og skjøtsel av bygningar og andre kulturminne, tilrettelegging for ferdsel og friluftslivformidling, og andre tiltak som fremmer formålet med ordninga.

I går var det invitert inn til ope møte om ordninga, og det var delte syn på om dette var lurt for Fitjarøyane eller ikkje.

Sakna informasjon

Ein av dei som uttala at han er skeptisk til at Fitjarøyane skal vera med i ordninga var leiaren av Interesselaget for Fitjarøyane, Bernt-Christian Pettersen. Han fortalde at fleire av medlemmane i laget var skeptiske til offentleg innblanding. Likevel var det Fitjar kommune si handtering han kritiserte mest.

– Eg har forstått det slik at det er ein føresetnad at grunneigarar, brukarar, politikarar og andre aktuelle er positive til ordninga sidan den er frivillig. Det er difor merkeleg at det berre var interesselaget og nokre få utvalde som fekk informasjon om ordninga og møtet i god tid før dette møtet. Fitjar kommune klarer å krevja inn eigedomsskatt av alle grunneigarane, so ein skulle tru dei hadde kontaktinformasjon på dei, uttala Pettersen.

Han meiner det er spesielt at rådmannen tilrår politikarane til å vera positive til at Fitjarøyane skal verta UKL når grunneigarane ikkje har fått uttala seg.

– Eg har personleg dårlege erfaringar med at det offentlege blandar seg inn, og trur fleire grunneigarar ogso sit med den redsla. Kanskje eg er pessimist av natur, avsluttar Pettersen.

Det var stor interesse rundt møtet i går, og mange hadde kobla seg opp gjennom Teams. Foto: skjermdump.

Overraska over delte meiningar

Trude Knagenhjelm, Solveig Kalvø Roald og Øyvind Vatshelle frå Statsforvaltaren verka overraska over motviljen, og fortalde at andre stadar har det generelt vore rift om å få vera med i ordninga.

– Nokre lurer kanskje på kvifor me har foreslått Fitjarøyane. Me tenkjer at det er heilt openbart at Fitjarøyane er blant dei vikitgaste kulturlandskapa i Noreg, og må takast vare på, fortale Solveig K. Roald frå miljøavdelinga.

Trioen svara på alle spørsmål deltakarane på det ope møte hadde. Blant anna dukka det opp spørsmål om korleis ordninga påverka grunneigarane i øyane som ikkje er bønder.

– «Vanlege» grunneigar ikkje ekskludert, og kan ogso vera kvalifisert til tilskot gjennom ordninga. Kommunen bestemme veldig fritt korleis tilskotet skal bli dela ut. Dei andre områda i Vestland fylke som er med i ordninga får mellom 250.000 til 1.million kroner årleg som skal delast ut. Summen avhenger av storleiken og kompleksiteten av området, fortalde Knagenhjelm og Vatshelle.

No må grunneigarane og politikarane i Fitjar bli einige om dei ynskjer at Fitjarøyane skal vera med i ordninga; Utvaldet kulturlandskap. Deretter er det opp til Landbruksdirektoratet, miljødirektoratet og riksantikvaren å bestemma om Fitjarøyane «slår ut» dei andre kandidatframlegga frå rundt om kring i Noreg.