Fitjar Frivilligsentral er ein av fem frivilligsentralar som har fått tilbod om å kunne gi gratis opplæring til lag- og organisasjonar.

Det er Voksenopplæringsforbundet (VOFO)som på denne måten vil testa ut tilbod der opplæring til lag og organisasjonar vert forsøkt lagt inn under landets frivilligsentralar. Det vil vera både interne/eksterne foredragshaldarar.

Innhald i opplæringspakken:

1.samling:

Korleis driva ein organisasjon  (3 timar)
Mål:  Gje ei grunnleggjande introduksjon om organisasjonsarbeid.

2.samling:

Lokalt frivillighetsarbeid (3 timar)

Mål: Fokus på kva moglegheitar som finst i eit samarbeid mellom Fitjar kommune og ein frivillig organisasjon.   Kommunens samarbeid med frivillige organisasjonar – kvifor er dette viktig? Dei gode eksemplane, Frivillighetsmeldinga. Det politiske system og beslutnings-prosessar.

3.samling:

Rekruttering og motivasjon ( 3 timar)
Mål:  Gje eit innblikk i strategiar for rekruttering og motivasjon av frivillige.

4.samling:

Læring og kompetanseutvikling (3 timar)
Mål: Gje ei forståing av kvifor læring er naudsynt for organisasjonsarbeidet.

Vi har fått svært kort frist for å melda tilbake om vi kan/vil delta i prosjektet, difor ber vi om

Ønskjer du/ditt lag ønskjer å vera med på dette er det GRATIS !

Ta kontakt med:  Fitjar Frivilligsentarl  snarast  tlf. 53 49 90 91

(man –tors)  eller henv. E-post: frivillig@fitjar.kommune.no

PÅMELDINGSFRIST:  TIRSDAG  24.11.09  kl. 12 .00