Hordaland fylkesutval godtek at det vert bygd 300 kV-line frå vindmølleparken på Midtfjellet i Fitjar til Børtveit for tilknyting til 300 kV-lina  Husnes-Stord.

Men dersom miljøverknadene av ei 300 kV line på vestsida vert mindre enn dei som er påvist for austsida, rår fylkesutvalet samrøystes til at dette utbyggingsalternativet vert prioritert. 

Som følgje av planane om vindpark på Midtfjellet i Fitjar og andre vindkraftplanar i Sunnhordland er det trong for forsterking av nettkapasiteten i området, og Sunnhordland Kraftlag (SKL) har vurdert ei 300kV luftline Midtfjellet –Børtveit som den beste løysinga. Kraftlina vert 9,7 km lang, og vil hovudsakleg gå gjennom skogsterreng. På Midtfjellet vert det trafostasjon med hus og koplingsfelt, og ved Børtveit eit koplingsfelt for tilkopling til eksisterande fjordspenn over Langenuen.

Vedtaket
I vedtaket seier fylkesutvalet at utvalet av landskapsomsyn primært ynskjer at nye større kraftliner vert kabla i bakken, eventuelt lagt i sjø. Sett i relasjon til Stordøya sitt viktige og avgrensa urørte areal for biologisk mangfald og friluftsliv, bør ein søkje å unngå å få større overføringsliner i luft på begge sider av øya.

Fylkesutvalet har rådd til ei utbygging av Midtfjellet vindpark og akseptert dei negative konsekvensane som følgjer av denne. Kraftlina sine negative konsekvensar er mindre enn konsekvensane for av vindparken, og ein finn slik ikkje grunn til å rå frå bygging av kraftlina Børtveit-Midtfjellet. Om miljøverknadene av ei 300 kV line på vestsida vert mindre enn dei som er påvist for austsida, vil ein rå til at dette utbyggingsalternativet vert prioritert. 

Trase for 66 kV kabel i vindparken kan kome i konflikt med to tufter for nyare tid. Ein ber om at det i vilkåra vert sett krav til utbyggjar at ein ved opparbeiding i feltet må søkje å unngå inngrep i eller skade på eventuelle kulturlandskapstrekk som steingardar, eldre vegar/stiar, bakkemurar, tufter m.m.

Pressemelding frå Hordaland Fylkeskommune