Trass i at at rundt 20 personar forsvann frå firmaet for eit år sidan, hala Wärtsilä Ship Design på Fitjar inn fleire kontraktar i 2012 enn i 2011.

I går skreiv me om kontrakten med COSL (China Oilfield Service Ltd) på to supplyskip og fire ankerhandteringsfartøy, noko som var den største kontrakten for Wärtsilä Ship Design nokosinne. Seinare på dagen sendte Wärtsilä ut endå ei pressmelding som kunne fortelja at dei òg hadde fått kontrakt på eit 123 m lagt dykkarfartøy for Subsea 7. Dermed vart fasiten 16 fartøy i 2012 mot 13 i 2011. I tillegg har dei opsjon på fire til.

Det var såleis ein smilande administrerande direktør Ove Wilhelmsen som kunne fortelje oss om dei siste ordrane i går.

– Ankerhandteringsfartøya er viktige, dei er brød og smør for oss. Samstundes er me ikkje åleine om å kunne lage slike. Når det gjeld dykkarfartøyet, vert det kravt spesialkompetanse som mellom anna me har, og her er me heilt i verdsklasse, seier Wilhelmsen entusiastisk.

Han har ein tydeleg, tiltalande leiarstil som smittar over på medarbeidarane hans, og det er mest som om me hadde hatt ingeniørutdanning, så ville me vore med på laget me òg.

Så er det òg grunn til entusiasme. Frå finanskrisa med botn i 2008 har Wärtsilä Ship Design jobba seg opp igjen til nivået før denne utfordrande perioden. Til saman har dei no 322 tilsette. 83 av dei jobbar på Fitjar og seks i Bergen.

– Utfordringa er å få folk. Det er ikkje berre lett i ei tid kor det er mange om beinet for å få tak i folk med den kompetansen me treng. Det at me kan vise til at me er ein aktør som jobbar globalt, gjer oss likevel attraktive. Hos oss får du ikkje berre tilbod om jobb i Noreg. Du kan like gjerne få tilbod om arbeid i Shanghai, Singapore, Rio de Janeiro eller Houston, fortel Wilhelsen.

Så om nokon vil ha ein god jobb og samstundes sjå seg litt omkring i verda, så..

Sommaren 2012 hadde Wärtsilä Ship Design på Fitjar eit spennande rekrutteringopplegg. Dei henta inn studentar frå NTNU og Høgskolen i Bergen og gav dei i oppgåve å designa eit kranskip etter spesifikasjonar frå kunde. Det gjorde dei så bra at Wärtsilä seinare har vidareført konseptet deira til ein verkeleg båt. Nokre av studentane er tilbake i juleferien, og fitjarfirmaet har fått signal på at nokon av dei som har vore med på konseptet kan tenkja seg jobb i firmaet etter endt utdanning.