Ved nyårsskiftet i fjor hang nettsida i ein tynn tråd. Så kom gode hjelparar inn. Både annonsørar og skribentar. Det er ikkje få saker slike frivillige har skrive og publisert direkte på nettet i 2008.

Situasjonen for nettsida ser difor mykje betre ut no enn for eit år sidan, og me nærmar oss 1000 unike brukarar kvar einaste dag. Snakkar me om treff, kan talet multipliserast. Men det er mest reelt å snakka om brukarar. Treff kan vere så mangt.

Planane om nedlegging er såleis lagt på is. I 2009 vil me tvert i mot utvide den medarbeidar-staben med endå fleire. Mellom anna ser det no ut til at me skal få Øvrebygda og Osternes meir inn på banen, og me vonar at me, i løpet av året, skal finne løysingar for Stranda og Dåfjorden òg.

Samstundes vil me med dette nyårsnummeret takka alle som har støtte oss i 2008, både økonomisk, med gåver og annonsar, og med tips, innsendte bidrag, oppmuntringar – og gode ord.

Framleis er det likevel slik at mykje skjer på dugnad. Me maktar heller ikkje å vere til stades på alle dei arrangementa me skulle ønskt å vere til stades på. Så me vonar de fortsett vil sende inn både stoff og bilete, så vil me prøve å få stoffet på så fort som mogeleg – ut i frå den kapasiteten me har til rådvelde til einkvar tid.

Godt nyttår til dykk alle!

Håkon C. Hartvedt

Red.