Siri Landa i Fitjar Speidargruppe tek mot gåva frå Fitjar Kraftlag, overrekt av styreleiar Johannes Koløen.Foto: Stein Erik Gilje

Fitjar Kraftlag har hatt ein flott tradisjon med å dela ut gåver til lag, organisasjonar og andre gode føremål, ein gong i året. I kveld delte dei ut 630 000 kroner.

-Pengane skal brukast til alt frå turvegar, skuletur, gjerde, instrument, barne- og ungdomsteater, BMX-bane, badepir, idrett, sportsutstyr, utbetringar i grendahus, leikeapparat, medieutstyr, badebasseng, kunstgras, scenelys og speidarlavvo til busstur for eldre, skriv Stein Erik Gilje på nettsida til Fitjar Kraftlag. Vidare at mottakarane kvitterte med å seia at gåvene frå kraftlaget er til stor hjelp i det frivillige arbeidet dei driv, både blant barn, unge og eldre.

Elverksjef Ole Vidar Lunde fortalde elles dei nær 30 frammøtte at 2008 var eit godt år for kraftlaget, at han ser på dette som ein av dei kjekkaste dagane i året – og at han gler seg over den allsidige ålmennyttige aktiviteten.

Aldri før har det vore så mange søkjarar som i år, noko som nok har samanheng med at kraftlaget gjekk aktivt ut og annonserte høvet til å søkja om støtte.

Sjølv om det vart delt ut nesten 630.000 kr i denne omgangen, er det ein rest att som er sett av til påkomne tilfelle, jubileer etc. Gåvene fordelte seg frå nokre tusen til 200.000 kr, som gjekk til Fitjar Idrettslag.

Johannes Koløen, styreleiaren i kraftlaget, sa at utdelinga av gåvene eigentleg er å fortsetja i tankegangen til dei som starta kraftlaget, å få Fitjar til ein betre stad å bu.

Les meir på Fitjar Kraftlag sine heimesider.

Siri Landa i Fitjar Speidargruppe tek mot gåva frå Fitjar Kraftlag, overrekt av styreleiar Johannes Koløen.Foto: Stein Erik Gilje