Ein kvitryggspett tar ein kort stopp eit tre ved Storavatnet i går, før han fauk over til Tislavolls-sida. Foto: Kjetil Rydland.

Kvitryggspetten er den sjeldnasta hakkespetten i Europa, men hos oss er han relativt vanleg, og har blitt kåra til fylkesfuglen i Hordaland fylke.

På midten av 1900-talet var kvitryggspetten utbreidd over store delar av Finland og den skandinaviske halvøya, men no er han nesten utdøydd både i Sverige og Finland, og delar av Austlandet.

På våre kantar har han derimot klart seg ganske bra. Hogstmaskinane kjem ikkje like lett til i dei ulendte skogane våre, og det er god tilgang på daude og døyande tre i det bratte terrenget vårt. Det er viktig for denne hakkespetten, som lever av ved- og borklevande insektlarver i morkne lauvtre. Derfor er og det fuktige klimaet vårt av det gode for denne fuglen.

Arten er truga av moderne skogbruk, vedhogst, rydding, vasskraftutbygging og vegbygging. Kvitryggspetten overlever ikkje i skog med normalt skogbruk. Ein annan trussel kan vera store bestandar av hjortevilt, som beitar på selje, osp og rogn.

Kvitryggspetten er svært stadbunden og held seg stort sett innanfor hekketerritoriet også vinterstid. Av og til oppsøker han fôringsplassar og et av utlagt spekk og meisebollar.

Det er mogleg at Noreg har Vest-Europas einaste livskraftige bestand, med rundt 1700 par. Truleg hekkar ein stad mellom 300 og 600 par kvitryggspettar i Hordaland. Fuglen blei kåra til fylkesfugl i Hordaland i 1994 etter ei avrøysting i regi av Norsk Ornitologisk Forening.

Lyden av kvitryggspett kan du høyra på nettstaden birdid.no.

Kjelder: Wikipedia, Store norske leksikon, Norsk Ornitologisk Forening.