Denne veka kom folketal-utviklinga for andre kvartal, og nok ein gong har Fitjar fått ein auke i innbyggjartalet, som no ligg på 3041.

 I løpet av andre kvartal auka folketalet med 15 personar, ei utvikling rådmann Atle Tornes likar.

– Me har hatt ein jamn auka frå 1/1 2011, då talet var 2920, fortel Tornes.Om det er pluss i boka no, reknar han likevel med at det blir ein nedgong til hausten, når personar med adresse Fitjar til dømes skal flytta til studiar eller jobb andre stader.

Når Tornes ser nærare på auken, skulle han likevel ønska at særleg fødselsoverskotet var større. Denne perioden har det blitt født ni ungar, medan fem personar har døydd. Det gir ein oppgang på fem. I rekneskapen mellom personar som flytta inn og ut av kommunen kom det 28 personar flyttande til kommunen, medan 17 reiste. Det gir ein vekst på 11, og saman med fødselsoverskotet blir det altså ein vekst på 15 personar.

 

Eit økonomisk spørsmål

Neste veke kjem også oversikten over den aldersmessige samansetjinga av folketalet i kommunen. Tornes fortel at det er viktig for kommunen korleis fitjarbuen spreier seg over dei ulike aldersgruppene per første juli. Ulike aldersgrupper gir ulike rammeoverføringar frå staten. Ein skuleelev utløyder 109 000 kroner, medan ein vaksen person ikkje gir meir enn 8000 til 10 000 kroner, ein sum som ikkje aukar før ein person rundar 90 år.

Etter ein kikk på tala frå ifjor, finn Tornes ut at Fitjar har ein større del av innbyggjarane i skulepliktig alder enn landsgjennomsnittet, eit gunstig forhold, så lenge det ikkje gir auka utgifter av typen nye skuleklassar.

I framtida reknar kommunen likevel med at talet på skulelevar vil gå nedover. Difor håpar Tornes at fleire barnefamiliar vil flytta til Fitjar.

– Det har tidlegare vore utfordrande å finna bustadar til innflyttarar. Mange har vore utleigde til gjestearbeidarar. Med auke i nybygging av bustadar, som i Rossneset, vil òg dei husa som blir flytta ut av, bli ledige. Jobbar har me å tilby, og me vil ta imot alle som flyttar hit, slår han fast.

 

Ingressbilete: Rådmann Atle Tornes registrerer med eit smil at folketalet stadig vekk aukar. Foto: Arne Vestbøstad