Skulesjef John Karsten Raunholm og rådmann Olaug Haugen deltok tidlegare i september på folkemøte om skulenedleggingane. Foto: Kjetil Rydland.

Det skapte merksemd at dei lukka deler av møtet.

Av: Harald Johan Sandvik

Skulesjef John Karsten Raunholm fortel til Fitjarposten at fellesmøtet vart halde for å gå grundig inn i dei utfordringane Fitjar kommune har i samband med reduserte inntekter framover.

Første delen av møtet var ope og formelt, med møtebok og det som høyrer til. Seinare vart møtet lukka.

Dette skapte reaksjonar. Offentlegekspert Gunnar Bodahl-Johansen uttalte overfor Bladet Sunnhordland at lukking av eit slikt møte er ulovleg.

– Det er ikkje høve til å lukka denne typen møte. Det er gjennomprøvd mange gonger. Å argumentera med at andre del av møte ikkje er eit møte i offentleg organ er heilt bak mål, sa han til avisa.

Rådmann Olaug Haugen orienterte om den økonomiske situasjonen. Etatsleiarane for skule, helse, plan og miljø og kultur hadde innleiingar om kvar sine felt og dei utfordringane som ligg framføre. Det var ope for spørsmål og utveksling av informasjon.

Deretter var det gruppearbeid der dei rista saman politikarar, administrasjon og tillitsvalde. Dei jobba med utfordringane, og kom med framlegg til tiltak for vegen vidare.

På bakgrunn av møtet i dag vil rådmannen laga sak til formannskapet, der ho tar med elementa frå arbeidsmøtet.

Formannskapet har møte 10. oktober, 7. november med heildagsmøte om budsjett, og 5. desember. 19. desember er det kommunestyremøte med endeleg budsjettvedtak.