Forhandlings-turnusen som ein skal i gang med på Fitjar Bu- og Behandlings-senter er eitt utfordrande prosjekt som skal gi fordelar. 

Den 9. november går pleie-og omsorgssektoren i Fitjar Kommune i gang med forhandlingsturnus.
Fitjar Bu- og behandlingssenter er dei som først skal ta dette i bruk.

Forhandlingsturnus er ein del av eitt NAV-prosjekt. Prosjektet sitt mål er meir nærvær og mindre fråvære, ei nytenking av den ellers så fastlåste turnusen ein bruker i helsevesenet. Ein skal kunne forhandle seg til når ein skal jobba.

Stillingsprosenten er den same, men no skal ein ha større fridom med omsyn til når ein skal gå på jobb. Tanken er at ein ikkje skal være låst i forhold til helger, og sleppe å bytte på vakter når ein skal noko.

Dette vil føre til betre dekning av fagfolk på vaktene. Einslige med barn kan òg planleggje betre. Forhandlingsturnus skal gje bedre rekruttering, då folk ynskjer meir valfridom.

Sjølve forhandlingane går føre seg kvar 6. veke. Erfaring frå andre kommunar syner at det vert skapt godt miljø og samarbeid, noko  som gjer ein meir samansveisa, når ein er med å bestemma arbeidstida si sjølv.

I helsevesenet er det kjent at fleire ynskjer seg høgare stillingar. Dette gjeld gjerne vikarar som berre har fast kvar 3. helg. Dei kan no setje seg opp 6 veker framover og få ei større stilling.
Eitt av resultata er at vikarar ved FBB allreie har fått større stillingar, og det er blitt oppretta to stillingar i ein såkalla «vikar-pool».