Det er ein særs kraftig 80-åring som feirar jubileum i dag, nemleg Fitjar Kraftlag.

Elin Anita Erstad i Fitjar Kraftlag har sendt oss eit lite resymé over historia til kraftlaget.

«Ideen om å byggja ut straum til Fitjar vart første gong teken opp i Fitjar kommunestyre i 1914. Motstanden var stor og forslaget nedstemt.

Etter fleire forsøk på å dra i gang kraftutbygging både lokalt og i samarbeid med andre, vart det halde skipingsmøte 10. april 1935 og Fitjar Kraftlag vart stifta. På stiftingsmøtet møtte 49 av 67 parteigarar, som skreiv under protokollen om å stifta Fitjar Kraftlag med føremål å byggja Årskog Kraftstasjon og overføringsliner for den straumen som vart produsert.

Straumprisen vart sett til 40 kr i årsavgift for 200 W, med ein auke på ca 16 kr pr 100 W, gjennomsnittleg vart det tinga ca. 500 W på totalt 111 tingingar. Hausten 1937 stod kraftverket på 240 KW ferdig. Kostnaden var kr. 157.000 som var 34% over budsjettet.

Den første utbygginga skulle gje straum til Osternes, Rimbareid og Øvrebygda skulekrinsar. Først i 1959 var utbygginga i hele kommunen fullført.»


Underskriftene i i protokollen etter det første årsmøtet i Fitjar Kraftlag.

 


Berje Aarbø, mangeårig formann i styret for Fitjar Kraftlag.

Illustrasjonane ovanfor har me henta frå jubileumsskriftet Fitjar Kraftlag gjennom 50 år av Arne Tislavoll.

Om motstanden mot kraftutbygging skriv han blant anna følgjande: «Andre såg meir religiøst på det og meinte at el-krafta var satans verk. Ei kone på Rimbareid hadde smaka bedehuskaffien etter at dei trekte han med straum, og meinte han var blitt mykje dårlegare på smak, difor ville ho ikkje ha straum i sitt hus. «.

Me gratulerer jubilanten med den store dagen.

Du kan lesa meir på nettsida til Fitjar Kraftlag.

 

http://www.fitjar-kraftlag.no/