Odd Bondevik har fått med seg Håvard Selvåg og Sverre Sæterbø. Skogkonsulent Ole Kristian Trondsen fortel at Fitjar kommune overtar tømmeret, og at det truleg går til slip. Foto: Kjetil Rydland.

Fredag morgon starta arbeidet med å fjerna sitkagrana som har dekt Rimsvarden i mange år.

I 1997 blei den store gravrøysa kåra til Fitjar kommune sitt kulturminne i ei avrøysting blant innbyggjarane i bygda. Rimsvarden er ei imponerande gravrøys frå eldre bronsealder, med ei høgd på 2-4 meter og diameter opp mot 30 meter. Ho ligg sentralt til, rett ovanfor Rimbareid barne- og ungdomsskule, og har vore ein godt synleg stad med storslagen utsikt. Etter kvart har det vakse til mykje vegetasjon – hovudsakeleg sitkagran – som har sperra for utsynet. Men no vil Rimsvarden bli gjort tilgjengeleg for ålmenta. Fitjar Meieri har fått arbeidet med å fjerna ein del sitkagran som dekkjer gravrøysa. Dei går i gang i dag, og Odd Bondevik reknar med å få bort grantømmer og annan vegetasjon i løpet av få dagar dersom det gode skogaveret held seg. Det aller meste av tømmeret vil nok gå til slip, fortel skogkonsulent Ole Kristian Trondsen i Fitjar kommune.

I skjøtselsplanen frå fylkeskonservatoren i Hordaland heiter det bl.a.: «Målet med planen er å gjenoppretta denne tilknytinga til lokalsamfunnet og betra tryggleiken til kulturminnet gjennom vegetasjonspleie og tilrettelegging. Kulturminnet skal framstå som synleg og markant, og skal vera visuelt tilgjengeleg for lokalsamfunnet.»

Arbeidet med skjøtselsplanen har blitt initiert av ei arbeidsgruppe oppnemnd av formannskapet i Fitjar. I denne sit Atle Tornes og Elise Aarbø frå kommuneadministrasjonen, Wenche Tislevoll frå formannskapet, Knut Inge Isdahl frå grunneigarane og Karvel Strømme frå Håkonarspelet. Denne gruppa skal sjå til at skjøtselsplanen blir følgd, og ha ansvar for framdrifta av prosjektet. Stien vil bli utbetra, og informasjonsskilt kjem opp nede ved bilvegen og oppe ved sjølve gravrøysa. På toppen – rett framfor gravrøysa – vil det og bli sett opp bord og benker.

Torsdag 6. mai – midt i den historiske veka til Fitjar kommune – kjem folk frå fylkeskonservatoren i Hordaland. Dei blir med på snorklipping, offisiell opning av kulturminnet, fortel Elise Aarbø i Fitjar kommune.

Odd Bondevik har fått med seg Håvard Selvåg og Sverre Sæterbø. Skogkonsulent Ole Kristian Trondsen fortel at Fitjar kommune overtar tømmeret, og at det truleg går til slip. Foto: Kjetil Rydland.

Så fin - minst - blir utsikta frå Rimsvarden når sitkagrana er fjerna. Foto: Kjetil Rydland.
Så fin – minst – blir utsikta frå Rimsvarden når sitkagrana er fjerna. Foto: Kjetil Rydland.

Her ser ein ikkje skogen for berre tre - og heller ikkje kulturminnet til Fitjar kommune. Foto: Kjetil Rydland.
Her ser ein ikkje skogen for berre tre – og heller ikkje kulturminnet til Fitjar kommune. Foto: Kjetil Rydland.