I ettermiddag var dei fleste lærarane i kommunen og biskop Ole D. Hagesæther samla på Rimbareid skule.

Biskopen skrytte av elevane i kommunen. Han satte stor pris på å møta så mange kjekke og rolege elevar på skulegudstenesta i dag, og han var imponert over dei flotte elevinnslaga han fekk sjå. Han sa at han ville gå heim med kjensla av at dei kan det ute i bygdenorge.

Vidare fortalde han korleis samarbeid mellom skule og kyrkje har endra seg. Han poengterte at når skulane i dag deltek på skulegudsteneste er dette på kyrkja sine premissar, og då kan elevane søkja fritak frå deltaking. Når kyrkja deltek i undervisinga på skulen er det derimot på skulen sine premissar og kyrkja må halda seg til læreplanen for grunnskulen.

Biskopen snakka og om temaet sorg. Han fortalde om dette med utgangspunkt i forteljingar frå livet. Me møtte ein engasjert og personleg biskop som fekk fram kor viktig det er for skulen og lærarane å vera førebudd på at elevane kan oppleva alvorleg sjukdom eller død i familien. Det er viktig å følgja barna inn i det utrygge.