Ein Fitjar-delegasjon var nyleg på viking-tokt til Avaldsnes. Der blei dei mottekne med opne armar. Slik var det ikkje før, når vikingar drog på raid, men her kom me jo til vener: ”Homeland of the Viking kings”, eller ”Destination Haugesund & Haugalandet A/S”, som ligg ved Smedasundet i Haugesund.

Me skulle få informasjon om dei vellukka prosjekta som denne organisasjonen har fått gjennomført, og gjerne etablera eit samarbeid med Fitjar kommune. Med på turen var Harald Rydland, Ronald Hareide, Randi Dalen, Jorunn Hernes og Karvel Strømme.

Visning av filmen ”Det opne landet” vart ei mektig innleiing. Her fekk me sjå Haugalandet og store delar av Sunnhordland i panoramaformat, og slikt gjer inntrykk!

Ordførar Harald Rydland presenterte så det Fitjar har å visa til når det gjeld historie og kulturminne frå vikingtida, og reiselivsdirektør Tore Gautesen meinte etter denne gjennomgåinga at det absolutt var grunnlag for eit samarbeid, der Fitjar t.d. vart ein del av deira tilbod til reiselivet. Men me vart samde om at det enno stod att mykje når det galdt å presentera Fitjar sine tilbod, med skilting, brosjyremateriell osb.

Haugalandet har vikingsenteret på Avaldsnes, knytt til Avaldsnes kyrkje og kongsgarden til Harald Hårfagre. Dette er blitt eit utruleg flott anlegg, bygd ned i terrenget for å unngå for store inngrep i landskapet, og det består av ei permanent utstilling om vikingtida generelt, og om Harald Hårfagre spesielt. I underetasjen kan me vandra gjennom soga og sjå kjende hendingar, og personar som er blitt ”nesten levande” ved hjelp av utstillings-teknikkar utvikla på Island, og me fekk  sjå ein film som handla om korleis tru og mytar virka inn på dagleglivet i vikingtida.

Siste etappe på toktet vårt var ein tur på 10 minutt i open båt til Vibrandsøy, der me skulle få sjå kor langt bygginga av vikingskipet ”Draken” var komen, og eg trur eg kan ”snakka” for alle når eg seier at det som møtte oss der, gjekk over alt det med hadde venta oss.

Her låg eit halvferdig vikingskip på 35 m (!), og rundt omkring det ”kravla” 13 av landet sine dyktigaste båtbyggjarar. Dimensjonane frå kjøl til øvste bord (førebels det 15.- skal bli 23!) var imponerande, og då me fekk høyra om planane for skipet framover, vart me nesten mållause.

Skipet skal sjøsetjast i mai-juni 2012, deretter går det eitt år med rigging og klargjering. Seglet blir laga av indisk silke, og ein ”ekspedisjon” skal til India for å finna beste kvaliteten.

Når alt er klart, set skipet kursen nordover for å vitja dei gamle kongsgardane langs kysten, og då må Fitjar vera klar til å ta imot ein viking-invasjon på hundre mann, som er storleiken på mannskapet.

Neste ferd går sørover, via London, der vikingskipet ”Draken”, Haugalandet/Sunnhordland og Noreg, skal presenterast for engelskmennene, og så vidare inn i Middelhavet like til Istanbul, som jo òg var eit reisemål for vikingane, den gongen byen heitte Miklagard.

Så, i 2014, skal ”Draken” vestover, via Færøyane og Island, til USA.

Store planar, men me tvilar ikkje på at desse entusiastane, med Marit Synnøve Vea, som var vår inspirerande guide, vil greia det! Lukke til!

Me drog heim, fulle av inntrykk, inspirasjon…..og ikkje minst: Store utfordringar!

Til slutt ei oppsummering:

Håkonarspelet ”Kongen med Gullhjelmen” er velkomen til  framsyning i samband med Vikingfestivalen på Avaldsnes i juni 2012!

Destination Haugesund/Haugalandet er interessert i å innleia eit samarbeid med Fitjar, og innlemma Fitjar i eit historisk viking-prosjekt.

Reiselivsaktørane i prosjektgruppa ”Homeland of the vikings” vil bli inviterte til Fitjar, kan henda allereie seinare i vår, for å setja seg nærare inn i våre tilbod.

ciclo steroidi sicuro