Fitjar sitt planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel har vore på høyring, og onsdag vedtok formannskapet å rå kommunestyret til å vedta den endelege versjonen.

Planprogrammet for kommuneplanen sin samfunnsdel(PP) skal vera ramma, medan innhaldet kjem i kommuneplanen sin samfunnsdel(KPS). Arbeidet med sjølve KPS kan starta etter at kommunestyret har vedtatt PP.

Fitjar kommune fekk inn 13 høyringsinnspel til planprogrammet. Desse har administrasjonen vurdert og arbeida inn, eller teke med seg vidare.

To av hovudtema har fått nye namn, for å klargjera tydlegare innhaldet i desse.

Frå Smarte kommunale tenester, til Smarte og kompetente kommunale tenester.

Frå Mangfald, til Mangfald og inkludering.

Innspel frå folk og stat

Kommuneplanen sin samfunnsdel skal ha tre grunnleggjande prinsipp. Desse skal vera sentrale i all kommuneplanlegging. Originalt var desse: folkehelse, klima og miljø, og frivilligstrategi. Administrasjonen har etter høyringsinnspela endra desse til: folkehelse, barn og unge, og berekraftig utvikling.

 

 

Administrasjonen meiner ein bør fortsetja med visjonen: Fitjar – naturlegvis. Zpirit kommunikasjonsbyrå har teikna visjonen, og gjenspeglar naturlandskapet til Fitjar i den.

Fleire av dei statlege høyringsinstansar foreslo at det måtte verta tydlegare samanheng mellom kommuneplanen sin samfunnsdel og arealbehov. Det vert blant anna foreslege at samfunnsdelen skal innehalda ein arealstrategi.

Innbyggjarpanelet har hatt eit møte, og ein har hatt eit folkemøte. Innspela frå desse to medverknadsprosessane har vore gode.

Innspela frå desse møta, og ei del av høyringsinnspela, gjekk mykje på detaljar. Sidan planprogrammet berre er ramma, vert desse tekne med i det vidare arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel.

Manglar ein setning om historiske Fitjar

Med dei innarbeida endringane la administrasjonen fram eit planprogram på 29 sider til formannskapet. Ordførar Wenche Tislevoll var kry over det nye dokumentet. Ho foreslo å ta med ein setning om historiske Fitjar under hovudtema «mangfald og inkludering». Denne oppmodinga sendte formannskapet vidare til kommunestyret.

Representant Arne Prestbø var veldig positiv til at administrasjonen hadde jobba inn framlegget om arealstrategi. Han sakna ogso samanhengen mellom KPS og kommuneplanen sin arealdel.

Formannskapet var samde om at det er no arbeidet byrjar, og at det vert viktig å få folk med i medverknadsprosessen.

– Folk må få eigarkjensle til KPS så dei ynskjer å bidra vidare, sa vararepresentant Harald Rydland.