Meieribygningen. Foto: Fitjarposten/Kjetil Rydland

Fitjar Meieri vert avvikla etter 83 år. 

På generalforsamlinga førre veke var 91 prosent av aksjane representert. 82 prosent av desse røysta for å avvikla Fitjar Meieri AS.

Ein novemberdag i 1936

Spannet og vekta som blei brukte til å vega inn mjølka frå starten i 1937, på spannet er det festa ei liste med namn og mjølkemengd den aller første dagen. Foto: Fitjarposten/Kjetil Rydland

Fitjar Meieri vart stifta i november 1936. Kjøpmann Anton Tangen var initiativtakar, og blei vald til den første formannen i Fitjar Meieri, eit verv han hadde i 15 år. Med seg i det første styret fekk han Olaf Skram, Lars Fitjar, Sjur Aarskog og Martin Rimbereid. Det nye meieriet frå Fitjar fekk avtale om å levera fersk mjølk til Manger Meieri i Bergen.

I 1949 selde Anton Tangen kai og bygningar nord for hovudvegen til Fitjar Meieri, og i 1953 kunne det nye meieribygget vigslast. I 1956 stod butikken ferdig og førte alle vanlege meierivarer. Meieriet hadde einerrett på sal av mjølk. Men allereie 12 år etter gjekk det mot slutten for ordinær meieridrift på Fitjar. Bergensmeieriet gjorde vedtak om direkteleveranse til anlegget sitt på Minde frå 1. januar 1969.

Frå mjølk til øl

I 1974 stengde dei dørene på meieriutsalet i bygningen, og dermed er det heile 45 år sidan Fitjar Meieri faktisk dreiv med mjølk. Sidan har dei drive mange ulike geskjeftar, som gjødsel- og kraftforsal, bokhandel, rekneskapskontor, dampskipsekspedisjon, lager og ølutsal.

Fitjar Meieri var ein av dei seks som søkte om å få driva ølutsalet som skulle koma til Fitjar i 1993. Etter ein livlig debatt i kommunestyret var det Fitjar Meieri som fekk salsløyvet.

I 2004 vart det mogleg å få kjøpa øl og rusbrus i daglegvarebutikkar. Fitjar kommune var den siste kommunen i Hordaland til å avvikla ordninga med ølmonopol. Fitjar Meieri såg det ikkje økonomisk lønsamt å halda fram med reint ølutsal etter dette.

Pærebrann og linjerydding

Odd Bondevik med to storsekker med gjødsel. Foto: Fitjarposten/Kjetil Rydland

Etter at dei la ned ølutsalet er det blant anna gjødselsal, utleige av bygning, linjerydding for Fitjar Kraftlag, kjempa mot pærebrann for mattilsynet, og inspeksjon av utstyr på gardar som har halde Fitjar Meieri med arbeid.

I 2018 selde Fitjar Meieri meieribygningen og den tilhøyrande kaien til Engesund Fiskeoppdrett.

Avtalen om pærebrann med mattilsynet fall vekk, og Haugaland Kraft, som tok over linjenettet til Fitjar Kraftlag, ynskte å nytta eigne aktørar til linjerydding.  Fitjar Meieri såg merkbar fallande omsetnad av varer, og sterk konkurranse frå andre firma. Styret foreslo difor før generalforsamling å leggja ned drifta av selskapet.

Fleirtalet av generalforsamlinga såg seg einige med styret, og frå 31.12.2019 er Fitjar Meieri AS historie.