I kommunestyremøtet i dag vart årsmelding og rekneskap godkjende. Bilete: Rådmann Atle Tornes på kontoret. Foto: Harald Johan Sandvik.

Rådmann Atle Tornes skriv i meldinga: «Etter 10 år med positive resultat i kommunen viser rekneskapen for 2014 både negativt driftsresultat og eit meirforbruk. Revidert budsjett var basert på eit meirforbruk på kr 560.000, medan det reelle resultatet vart 0,7 mill svakare, trass i at det har vore køyrt ei streng økonomioppfylging. Tenestetilboda har likevel vore oppretthaldne, med ein stor auke til pleie/omsorg og til barnehagar. Kommunen er særs lite nøgd med dette resultatet, og det er etter budsjettet for 2015 vart vedteke sett i gang arbeid med å finna tiltak med sikte på å betra økonomien. Tilboda i Fitjar er framleis gode, også samanlikna med kommunar rundt oss.»

Driftsrekneskapen syner totalt eit underskot på vel 3,7 mill. Det vert dekka inn ved overføring frå bundne fond og frå disposisjonsfondet. 

Kommunen fekk ein betre skatteinngang i 2014 enn året før, men likevel vesentleg mindre enn opphavleg budsjettert. Fitjar hadde i 2014 ein skatteinngang på 97,9 % av landsgjennomsnittet. Vindkraft gav kr 8,4 mill. i eigedomsskatt i 2014. Det er dels nytta til finansiering av kapitalkostnader til ny skule, men er i hovudsak lagt inn i drifta. 

Meldinga syner vidare at kommunen er svært veldriven, med ein god administrasjon og dugande tilsette. Det er stor fokus på arbeidsmiljø og personale.

Agnar Aarskog, Ap,  streka under at alle tilsette gjer ein god jobb! Me bur i ein kommune som har eit høgt tenestenivå. Samtidig minna han om driftsunderskotet – og mange politikarar sine ynskje om påplussingar i budsjettsamanheng. Det er viktig å få drifta i balanse igjen.

Arne Prestbø, H, støtta Aarskog sine tankar, og takka alle som har arbeidd med meldinga. Det gir eit godt bilete av det som har skjedd i den største arbeidsplassen i kommunen. Han nemnde ny skule, IKT, ventilasjonsanlegg på Øvrebygda skule – og Plan og Miljø: Det er byggemeldt 55 bu-einingar! Det er litt av det som har skjedd i kommunen i 2014. Honnør til alle tilsette!

Årsmelding og rekneskap for 2014 vart samrøystes godkjende.