I 2010 vert det offentleg feiring i Fitjar. Då er det 150 år sidan kommunen vart oppretta. Ordførar Harald Rydland og prosjektleiar for ”Fitjar 2010”, Elise Aarbø, kan fortelja at arbeidet med tilrettelegginga av feiringa er komen godt i gong. Dette skal bli ei feiring for heile bygda.

Det vert lagt opp til to hovudmarkeringar. Den første vert i starten av mai. Den neste i august.
5. mai vert det kommunestyremøte i Færøysundet. Dette er dagen og staden der det for 150 år sidan vart halde kommunestyremøte for første gong i Fitjar.

I ei veke frå 1. mai vil det verta fleire markeringar med historisk tilbakeblikk. På museet vil det bli mykje liv og røre der ein blant anna tek fram gamle handverkstradisjonar. Det skal haldast gudsteneste i kyrkja med gamal liturgi og lysing på kyrkjebakken som i gamal tid.

Rimsvarden skal opprustast. Det vil seia at det vert hogge og stelt i området. Nye skilt vert sett opp, og benkar vil koma me på plass. Det er óg ei nemnd i arbeid med lage ei bok som vil innehelda tekst og bilete om Fitjar si historie. Det er lokale personar som skriv stoffet i boka.

I august vert det Fitjarfest. Då skal sentrum og Kulturhuset takast i bruk til konsertar både inne og ute. Det vil bli satt opp bodar med innhald av ymse slag.

Båten har vore viktig for Fitjar i alle år. Derfor vil me få besøk av kjende og kjære veteranbåtar i samband med festen. Det vil óg vera på plass gjesteartistar til å underhalda. Dette skal vera ein fest med tilbod til alle.

Heile året vil det bli enkelt-arrangement. 

Ein kan nemna :
Revyfestival på hausten, gamaldags 17. mairevy, ungdomsrevy og tekstilutstillingar.

I juni er det 100 år sidan vegen til Leirvik vart opna. Dette skal og markerast. 3. og 4. september skal Håkonarspelet setjast opp att etter eit par års pause.

At ei slik feiring vil kosta ein del pengar kjem ein ikkje utanom. Dette vil kommunen og næringslivet gå saman om å løysa.  

Kring årsskiftet vil det bli sendt ut ein faldar med meir detaljerte opplysningar om jubileet.