1. september er det klart for ny fiskefestival i Fitjar. I år vert det òg bryggjefiske for born med flotte premiar til alle som deltek.

-Programmet er elles mykje som før med fiskekonkurranse med senior og junior klasse frå land og i båt.  I tillegg vert det auksjon, og dei politsike partia vil nok òg nytta høvet til å markera seg denne dagen.

-Me oppmodar elles alle om å gje auksjonsting til Fiskefestivalen. Me tek imot brukte ting òg, så sant dei ikkje er defekte. Hugs at overskotet går uavkorta til barne- og ungdomsarbeid i Fitjar kommune, seier Vidar Larsen til Fitjarposten.no

Larsen vil vidare oppmoda born og unge å søkja på midlar frå Fitjar Framøve.

-Me vil særleg vera opne for forslag om aktivitetar som ikkje finst frå før, og som famnar ei stor målgruppe. Delar av det siste overskotet vart gjeve til Kunstgrasbanen ( 32 000,-) og til Fitjar Skulekorps (10 000,-). Fitjar Framøve er ei samanslutning av karar som vil vera med å gjera Fitjar kommune til ein endå betre plass å veksa opp i.