Den første vindmølla på Fitjarfjellet har allereie vist seg fram. No er ein i gang med nummer to. Men i monteringsperioden må du må halda deg unna vindmølleområdet om du vil til fjells. Det gjeld alle dagar fram til ein er ferdig.

Det er denne mølla som vil bli mest synleg frå bygda, og Fitjarposten har teke eit par bilete frå Fitjar sentrum som viser litt av kor synleg ho vil bli. 

Av omsyn til sikkerheit vil ein elles ikkje ha privatfolk langs vegane og i området rundt møllene i monteringsperioden. Store og tunge transportar med avgrensa manøvreringsevne gjer at slik ferdsel kan vere farleg. Men tek difor med ei åtvaring frå Midtfjellet VIndkraft om det.

Ferdsel
Midtfjellet Vindkraft vil minna om at all ferdsel på anleggsvegane er forbode, med ein tryggleikssone på ca 50 meter frå vegen. Rundt stader med montering av møller, er det ei tryggleikssone på ca 300 meter. Ferdselforbodet gjeld heile døgret og heile veka til anlegget er ferdig. Me seier oss leie for ulempene det kan medføra for den einskilde. Men det heile er naudsynt av omsyn til tryggleiken. Det er leigd inn vaktteneste til å følgja opp og rettleia publikum.