Fitjar kommune får 150.000 kr i tilskot til stadanalyse.

Kommunestyret løyvde i desember 1.000.000 kr. til prosjektet «sentrum nord jmf. vedtatt planprogram». Pengane skal nyttast til å laga ny reguleringsplan for «Fitjar nord», som omhandlar sjøsida i sentrum. Førre formannsskapsmøte diskuterte politikarane kor stor del av sentrum som skulle vera med i denne reguleringsplanen.

Arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel går parallelt med arbeidet med ny reguleringsplan. Hovudtemaet Levande sentrum i KPS har same problemstilling som i reguleringsplanen. Levande sentrum meiner eit attraktivt sentrum er ei drivkraft for busetting, aktivitet og attraktivitet. Ein vil utvikla Fitjar sentrum og ha fokus på lokal handel- og servicetilbod, unike etableringar og tilbod til innbyggjarar, og turistar.

Arbeidet vil truleg ta 2 – 2,5 år

Mykje har skjedd i sentrum sidan gjeldane reguleringsplan vart laga i 2007.

– Ulempa med å ha eit større planområde er at kompleksiteten i arealet vert større – fleire grunneigarar og fleire tema vert rørt ved, fortel administrasjonen, som bad formannskapet drøfta avgrensinga nøye. Ein tenkjer at arbeidet med reguleringsplanen vil ta om lag 2 – 2,5 år. I desember vert det sak i kommunestyret om oppstart av reguleringsplanen.

Før den tid skal det gjennomførast ein stadanalyse. Dette har ein fått tilskot frå Hordaland Fylkeskommune til. Stadanalysen skal gjennomførast av eksternt fagmiljø, slik at ein får eit perspektiv utanfor. Rådmann Olaug Haugen orienterte om tilskotet på formannskapsmøtet på onsdag.