Dette er ord som vart sagt om det ein fekk sjå og høyre på bussturen til Midtfjellet.

Nesten 200 personar fekk oppleve «vindmølleland» då Fitjar Kraftlag arrangerte gratis tur til fjells i dag. Lagleg ver og god informasjon gjorde til at deltakarane fekk eit godt innblikk i det store arbeidet som har pågått i fjellet sidan i fjor haust. I september starta ein på vegbygging frå Olstjørn og nordover til trafostasjonen og seinare ned i Rimbareidfeltet. I dag er det 20 km køyrbar veg, og dei sju siste kilometrane er også under arbeid.

Vår guide, Johannes Koløen, kunne «leksa si» på rams. Det er uråd å referere alt som vart sagt på turen. Men det er utarbeidd hefte om Midtfjellet Vindpark der ein kan lese om prosjektet. Elles finn ein mykje informasjon og mange flotte bilete på www.midtfjellet-vindkraft.no.

Johannes fortalde om store mengder av jern og betong som er brukt i støyping av fundament til ei vindmølle: 17 tonn armering og 93 m3 betong. Kvart fundament kjem på to millionar kroner. Ein kjøper møllene ferdig bygde. Dei er laga av grafitt-fiber og utvendig kledde med glasfiber. Inni kvar mølle er heis som fører til topps, og der er det flott utsyn, fortel Johannes Koløen. Montering av dei første vindmøllene startar i juli/august, og arbeidet tek ca ei veke for kvar mølle, avhengig av ver og vind.

Totalt skal det setjast opp 44 vindmøller og utbygginga av heile Midtfjellet har ein kostnad på 1,4 milliardar kroner. Når anleggfasen er over, skal terrenget rundt master og vegar ordnast slik at det går i eitt med naturen. Ei idégruppa arbeider med planar for framtidig bruk av fjellområdet for ålmenta. Det manglar visst ikkje på gode idéar.

Arbeid med transformatorstasjonen går etter planen. Trafoen som skal plasserast i det eine støypte rommet (til venstre på eit bilete her) vert snart frakta frå Istanbul, via Antwerpen til Eldøyane. Han veg 90 tonn. I samband med trafostasjonen vert det bygt ei 300 kV linje til Børtveit.

Til slutt nemner me at entreprenørfirmaet Reinertsen AS har kontrakt på anleggsarbeida og betongfundamenta. Stangeland maskin er underleverandør og byggjer vegar. Engevik og Tislevoll er nemnt tidlegare.

Det var eit fantastisk utsyn i dag mot Folgefonna og fjella i Kvinnherad, mot Reksteren, utover Bjørnefjorden, og delar av vår eiga bygd, ja i alle retningar.

På nedturen stoppa alle bussane ved Olstjørn der det vart servert kaffe og fleire sortar kaker, brus og pølser med brød, og det var ikkje snakk om berre eitt stykke til kvar person.