– Tilbodspapir er no sendt ut der ein ber om pris på innreiing og tilkomst til Seniorsenter i 2. høgda i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, i lokalet over biblioteket. Anbodsopning blir 11. mars, opplyser ordførar Wenche Tislevoll til fitjarposten.no.

Ordføraren fortel vidare at tilkomsten blir god med både trapp og heis. Det blir eit lyst og triveleg lokale. Glasfelt ut mot vestibylen vil knyta lokalet saman med dei andre aktivitetane i huset. Tekjøkken blir det også plass til. Vidare skal lokalet vera i sambruk med biblioteket, og planen er at lokalhistorisk samling skal få plass her. 

Fitjar kommune vil stå for ein betydeleg del av investeringa, men for å få fullfinansiert dette har ein bedt arbeidsgruppa for seniorsenteret arbeide vidare med ekstern investering, samt leggje fram driftsplan for senteret.

– Skal me få til gode tilbod, må både det offentlege, organisasjonar og næringsliv vera med på å dra lasset saman. Det vil òg gjelda for eit seniorsenter i Fitjar. Også næringslivet har eit samfunnsansvar og er i stor grad også samfunnsbyggjarar. Bedrifter i Fitjar vil få ei unik moglegheit til å investera i seniorsatsing for sine tilsette. Eg har stor tru på at næringslivet ser verdien av dette og blir med og bidrar til å få dette realisert.

Eit seniorsenter vil verta ein samlingsstad og eit godt tilbod til seniorane i Fitjar. Gjennom aktivitetar, sosiale samlingar, påfyll av kunnskap, kulturelle arrangement osv. Til slutt vil eg sitera folkehelsekoordinatoren Kari Raunholm: «Oppretting av eit seniorsenter i Fitjar, vil vera den beste og viktigaste helseførebyggjande satsinga i nyare tid», understrekar ordførar Wenche Tislevoll til slutt.