Ingen tvil om kva Ingrid Hovstad og Hildegunn Strand meiner om å leggja ned Øvrebygda skule. Foto: Kjetil Rydland.

Store omveltninger krever tid og nøyaktighet. Denne prosessen er preget av hastverk og mangelfulle vurderinger, skriv FAU ved Øvrebygda skule.

Av: Foreldreutvalet på Øvrebygda skule
v/ Kjell Kristian Olsen og Anja M. Austlid

FAU ved Øvrebygda skole i Fitjar har fulgt den pågående debatten om nedlegging av Øvrebygda skole og Selevik skole i Fitjar tett, og ønsker i den forbindelse å komme med noen betraktninger.

FAU ved Øvrebygda skole vil for det første stille spørsmålstegn ved lovligheten av gjennomføringen av planarbeidet som er utført i saken. Følgene av de planlagte endringene i skolestrukturen vil bli enorme for beboerne i de berørte skolekretsene. Innbyggerne i berørte kretser vil påføres store kostnader og verditap. Vi mener at konsekvensene av de planlagte endringene ikke er kartlagt og at planprosessen er altfor kort. Vi mener derfor at frist for vedtak bør utsettes.

Videre vil vi påpeke at endring av skolestrukturen i en kommune skal være planfestet gjennom kommuneplanens samfunnsdel. Delplan for skole/oppvekst skal også utarbeides for å sikre en forutsigbar 4-årig prosess. En skolebruksplan skal være en plan for hvordan vedtatt skolestruktur skal drives. Høringsutkastet som ble lagt frem av Fitjar kommune i denne saken er IKKE en plan for drift av den skolestrukturen som per dags dato er vedtatt i kommunen. På bakgrunn av dette mener vi at frist for vedtak bør utsettes frem til saken er behandlet korrekt.

Vi mener videre at det ikke er brukt nok tid på å kartlegge de faktiske samfunnsøkonomiske kostnadene endringene i skolestrukturen vil medføre. Det foreligger ingen konsekvensutredning fra nøytral 3. part, og samfunnsmessige fordeler og ulemper på lang sikt er heller ikke tallfestet.

Tallmaterialet som er lagt til grunn i planen er hentet fra kommunens egne budsjetter og ikke fra faktiske historiske kostnader. Tallmaterialet må vurderes av ekstern kompetanse og kvalitetssikres på en slik måte at tallene blir troverdige. Tallmaterialet som er presentert i forslaget til ny skolebruksplan er etter vårt syn ensidig og mangelfullt, og underbygger i stor grad kommunens eget forslag om nedleggelse eller nybygg.

Som eksempel kan nevnes elevkostnad på Rimbareid mot Øvrebygda. Om en sammenligner elevgruppen fra 1. til 7. klasse så er den ganske så lik. Grunnlaget for denne beregningen burde kommet frem i planen. I folkemøtet som ble holdt i Fitjar kultur- og idrettsbygg 3. september kom det frem at elevkost på barnetrinnet på Rimbareid kunne komme opp mot kr 120 000,- per elev.

Går en for en mindre utbygging på Rimbareid, og oppgraderer Øvrebygda skole som beskrevet, dreier det seg om en sum på ca kr 12,8 mill. Årlig finansieringskostnad vil ligge på ca kr 704 000,- mot kr 630 000,- med full utbygging på Rimbareid. Det vil gi en besparelse på skyss på ca kr 200 000,- å ha elevene på Øvrebygda skole, inklusiv fratrekk for transport til bading. Dermed vil i teorien finansieringen ligge på rundt kr 504 000,-. Da er ikke besparelsen knyttet til refusjon av tippemidler etc. som er tildelt Øvrebygda skole innregnet.

Det argumenteres i høringsutkast for at «ved å investere mer midler i Øvrebygda skole, så vil det bli vanskeligere å legge den ned i fremtiden». Dette argumentet stiller vi oss undrende til, da det allerede er investert millionbeløp på skolen både i bygningsmasse og infrastruktur rundt skolen og langs skoleveien. Her vil vi nevne det nye veianlegget rundt skolen spesielt, men også veien mot Lio/Koløy. Parallelt med at en diskuterer nedlegging av Øvrebygda skole påløper store utgifter på prosjektet. Arbeidet med endring i skolestrukturen og planlagte innsparinger har pågått siden midten av februar 2018, da Utvalg for oppvekst og omsorg vedtok oppstart av planarbeidet. Dermed har nye etapper av et allerede hardt økonomisk rammet veiprosjekt blitt startet opp, vel vitende om at det mulig ville være bortkastede midler.  Prosjektet burde vært stanset eller begrenset inntil vedtak om ny skolestruktur var endelig. FAU Øvrebygda stiller seg svært kritisk til pengebruken om skolen nå skulle bli nedlagt.

Planen som har vært lagt ut på høring burde ha vært vurdert mye grundigere. FAU Øvrebygda er sterkt uenig i vurderingen om nedlegging av Øvrebygda skole, og kan på ingen måte stille seg bak verken de antatte økonomiske innsparingene eller de samfunnsmessige fordelene det hevdes at nedleggelse vil ha. Spørsmålet om nedlegging må konsekvensutredes av en nøytral 3. part. Dette vil sikre en bedre kvalitet på tallmaterialet, det vil også sikre at korrekte vurderinger knyttet til verdier for den enkelte borger foretas.

Vi mener at vi som sitter utenfor politikken må få lov til å føle oss hørt. Vi mener også at Fitjar kommune som offentlig myndighet bør etterstrebe at innbyggerne i Fitjar skal kunne føle at de har tiltro til faktum og tallmateriale som blir lagt til grunn for vurderinger som kan medføre massive inngrep i innbyggernes private sfære.

De som vil rammes av et eventuelt vedtak om skolenedlegging bør kunne stole på at de rette vurderingene er foretatt. De bør også kunne føle seg trygge på at det som blir vedtatt til slutt er til det beste for alle, og at det faktisk lar seg gjennomføre. Store omveltninger krever tid og nøyaktighet. Denne prosessen er preget av hastverk og mangelfulle vurderinger