Å vere med i ein 4H-klubb gir lærdom for livet. Borna skal kvart år arbeide med eit prosjekt som er både praktisk og teoretisk. Dei har ofte ansvar for program på møta sine.

Når den store haustfesten står for døra, er oppgåvene mange. All underhaldning er deira ansvar, førebuing og servering høyrer og med. Sjølvsagt er det vaksne med som rettleiarar, men borna lærer å ta ansvar. Alt dette fekk publikum eit innblikk i på haustfesten til Øvrebygda 4H. I gymsalen på skulen sat det nesten hundre små og store då klubbleiar Daniel Moldskred (15 år) ønskte velkommen. Han leia festen på ein framifrå måte og introduserte dei ulike innslaga der borna var delaktige. Små sketsjar, song og konkurranse var ein del av underhaldninga. Høgdepunktet på ein haustfest er kvar medlem si utstilling og utmerking for velgjort arbeid. Dette året var det 26 medlemmer som fullførde prosjekta sine. Kvar oppgåve vert vurdert ut i frå krav i dei ulike aldersgruppene. Naturleg nok varierer kvaliteten, men dei fleste borna brukar mykje tid på arbeidet sitt. Det blir ofte ein hobby til glede og lærdom, men og stundom stress, slik eit medlem skreiv i arbeidsboka si. Ingrid Hovstad representerte Hordaland 4H og delte ut merke til kvart medlem. Ho har tidlegare fullført alle år i Øvrebygda 4H. Ei god bordseta høyrer med til ein 4H-fest, med servering av lasagne med salat og rundstykke, kaffi og gode kaker. Loddsal sette mange pris på og svært mange gevinstar vart delte rundt i salen då loddtrekkinga føregjekk. Eit spesielt hende lyt nemnast i den samanheng. Adrian Bod Fykse vann ti gonger. Han jubla for kvar gevinst og heimen kan fråtse i egg. Fleire av gevinstane var ein tipakning med egg. Ein biletserie på storskjerm viste litt av det 4H-klubben har vore med på lokalt og på leir i Uskedalen. Bygdekvinnelaget og Fitjar kommune overrekte kvar sitt gåvekort til klubben. Det gjorde Karin Korsvik og ordførar Wenche Tislevoll.