– Er du under 34 år, har skattbar inntekt og sparer på ein BSU-konto, vil det vere lurt å fylle opp BSU-kvoten no, seier avdelingsbanksjef Ingrid Vestbøstad i Sparebanken Vest, Fitjar.

Maks innskot gjev nemleg 4000 kroner i skatterabatt på årets sjølvmelding. I praksis vil altså dette seie at skattebetalarane som sparer i BSU får igjen éi krone på skatten for kvar femte dei set inn. 

– Å spare til bustad er viktig. Sidan staten auka eigenkapitalkravet ved bustadkjøp til 15 % av kjøpesummen i fjor, har utfordringa med å kjøpe eigen bustad for spesielt unge gått frå vondt til verre. Men unge har gjerne dårligare føresetnadar for å spare høge beløp. Difor har eg ein god julegåveidé: Ynsk deg eller gje bort pengar som er øyremerkte til bustadformål, legg Vestbøstad til.


Totalt kan ein spare 150.000 kroner gjennom BSU-ordninga. Det gjev 30.000 kroner i spart skatt gjennom heile spareperioden. For å få full effekt av skattefrådraget må du ha tent minst 55.600 kroner i 2012.

Ingrid Vestbøstad nemner òg mellom anna eit par grep ein kan gjere for å spare skatt før nyttår.
– Blant anna får ein frådrag på gåver til frivillige organisasjonar for beløp opp til 12.000 kroner i året. Gåva må utgjere til saman 500 kroner. På skatteetaten si internettside finner ein ei liste over kva organisasjonar som dette omfattar. På same måten kan medlemmer av fagforeiningar få frådrag på skatten på inntil kroner 3.660 for betalt fagforeiningskontingent, seier Vestbøstad.

Ønskjer du meir info kan du kontakte Ingrid på tlf: 908 03 441

achat anabolisant